АННОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 88.5

Б 93

Рецензенти

Є. В. Ромат, д-р наук з держ. упр.
(Київський національний торговельно-економічний університет)

Л. В. Долинська, канд. психол. наук, проф.
(Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

Редакційна колегія юридичного факультету

Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук доц.

Члени редакційної колегії: Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.; Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.; О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист від 18.07.05 № 17/18.2-1741

Б 93                 Соціальна психологія в рекламі - Бутенко Н. Ю.

: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 384 с.

ISBN 966–574–837–8

У посібнику розкриваються соціально-психологічні особливості рекламної діяльності, висвітлюються поняття психологічних впливів та соціально-психо­логічного маніпулювання в рекламі. Окрема увага приділяється психологічним проблемам рекламної діяльності з погляду культури та суспільства.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, менеджерів та інших фахівців з реклами, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями рекламної діяльності.

ББК 88.5

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

© Н. Ю. Бутенко, 2006
ISBN 966–574–837–8            © КНЕУ, 2006

Навчальне видання

БУТЕНКО Наталія Юріївна

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
В РЕКЛАМІ

Навчальний посібник

Редактор  Т. Мизгаєва

Художник обкладинки  О. Лабата

Технічний редактор  Н. Мішко

Коректор  Л. Гримальська

Верстка  О. Бабич

Підписано до друку 7.02.06. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 22,32

Обл. вид. арк. 26.21. Наклад 1000 пр. Зам. 05-2987

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44