ЗМІСТ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

Вступ  3

Розділ 1. Концептуальні основи психології реклами       7

Глава 1. Теоретичні та методологічні проблеми психології реклами     7

1.1. Рекламна діяльність як явище економіки, психології та культури  7

1.2. Основні етапи становлення реклами та їх психологічна сутність   12

1.3. Реклама як комунікація 19

1.4. Психологія сприйняття і рекламний бізнес    25

1.5. Психологічні основи рекламних комунікацій           31

Глава 2. Соціально-психологічні засади рекламної діяльності    36

2.1. Соціальна психологія як наука            36

2.2. Системний підхід і психологія рекламної діяльності            39

2.3. Спілкування та його роль у рекламній діяльності     43

2.4. Соціальна орієнтованість людини як психологічний чинник рекламної діяльності         48

2.5. Основні характеристики ефективності рекламної діяльності як системи комунікацій     51

2.5.1. Соціальні оцінки         51

2.5.2. Соціальні порівняння 56

2.5.3. Соціальна мода           58

2.6. Людина як суб’єкт рекламних комунікацій   61

Глава 3. Психологічні проблеми рекламної діяльності з погляду культури і суспільства       65

3.1. Реклама як елемент культури   65

3.2. Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен            73

3.3. Змістові і формально-динамічні характеристики реклами    80

3.4. Проблема ставлення суспільства до реклами 83

3.5. Реклама як соціально-психологічний феномен          90

3.6. «Адвертологічний» підхід у психології реклами       98

Глава 4. Об’єкти психологічного впливу в рекламній діяльності          105

4.1. Особистість. Моделі поведінки особистості   105

4.1.1. Людина як об’єкт управління           105

4.1.2. «Я» у структурі особистості  109

4.2. Соціально-психологічні детермінанти поведінки людини   115

4.3. Свідоме і несвідоме в регулюванні поведінкою        119

4.3.1. Установка та процес її формування  119

4.3.2. Вплив установки на поведінку         123

4.3.3. Психоаналіз у рекламі            127

4.4. Психологія самореклами          131

4.4.1. Особистість і самореклама     131

4.4.2. Дві стратегії поведінки людини в умовах самореклами    139

Розділ 2. Психологія рекламної діяльності            142

Глава 5. Психологічні процеси забезпечення ефективності впливу в рекламі 142

5.1. Психологічні аспекти розуміння рекламної інформації        142

5.2. Реклама та емоції людини        155

5.3. Психічні процеси та психологічні впливи     160

5.3.1. Відчуття           163

5.3.2. Сприйняття     166

5.3.3. Увага    175

5.3.4. Пам’ять            179

5.3.5. Мислення         182

5.3.6. Уява      183

Глава 6. Реклама як спосіб психологічного впливу         186

6.1. Структура соціально-психологічного впливу реклами на споживача        186

6.1.1. Когнітивний напрям рекламного впливу    189

6.1.2. Емоційний напрям рекламного впливу       191

6.1.3. Поведінковий компонент рекламного впливу       193

6.2. Концепція реклами як способу психологічного впливу       197

6.3. Види психологічних впливів у рекламних повідомленнях  199

6.3.1. Гіпноз   199

6.3.2. Навіювання     202

6.3.3. Наслідування   204

6.3.4. Зараження        205

6.3.5. Переконання   206

6.3.6. Стереотип        208

6.3.7. Імідж    209

6.3.8. Механізм «ореола»     212

6.3.9. Ідентифікація  213

6.3.10. Технологія «25-го кадру»     214

6.3.11. Рекламні шоу 216

6.3.12. Нейролінгвістичне програмування            217

6.3.13. Соціально-психологічна установка            220

6.4. Етичні проблеми психологічних впливів у рекламі  222

Глава 7. Соціально-психологічне маніпулювання в рекламі       229

Приховане управління — основа ефективної реклами    229

7.1.1. Як управляти споживачем     229

7.1.2. Універсальна схема прихованого управління         230

7.1.3. Мішені рекламного впливу   232

7.1.4. Реклама і задоволення потреб           233

7.1.5. Мотиви і мотивація споживчої поведінки   234

7.1.6. Мода і реклама            240

7.1.7. Принади в рекламних повідомленнях         241

7.1.8. Атракція як спосіб викликати довіру до реклами   245

7.1.9. Як реклама спонукає до дії    247

Маніпулювання людьми як соціально-психологічна проблема 249

Соціально-психологічні засади маніпуляцій у рекламі    252

7.4. Здійснення (процес) маніпулятивного впливу          255

7.4.1. Основні складові маніпулятивного впливу            255

7.4.2. Техніка маніпулятивного впливу     257

Структура і прийоми маніпуляцій у рекламі         260

7.5.1. Структура маніпуляцій          260

7.5.2. Маніпулятивні прийоми        264

7.5.3. Маніпулятивні прийоми у рекламі   267

7.5.4. Метод лінгвістичного маніпулювання         269

Глава 8. Психологія реклами в маркетингу           271

Рекламні комунікації як об’єкт психологічного дослідження в маркетингу     271

Сугестивний і маркетинговий підходи в психології рекламної діяльності       275

Психографічний аналіз у маркетингу і рекламі    283

Психологія реклами і комплекс маркетингових комунікацій     288

Типи рекламних комунікацій у маркетингу          294

Процес мотивації споживачів у рекламній діяльності     298

8.6.1. Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача 298

8.6.2. Процес мотивації споживачів як психологічна проблема 301

8.6.3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці          304

8.6.4. Формування установки як вирішальна умова ефективної мотивації споживача            305

«Опредметнення» потреб у маркетингу і рекламі            309

Іміджі і бренди як предмети соціальних потреб   314

Глава 9. Психологія пропаганди і реклами в засобах масової інформації         319

9.1. Пропаганда як вид рекламної діяльності        319

9.2. Механізми впливу пропаганди на психіку людини  326

9.3. Роль ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю   330

9.4. Вплив соціально-психологічних стереотипів на сприй­няття змісту пропаганди  336

9.5. Пропаганда і реклама як елементи системи рекламної діяльності   344

9.6. Політична реклама та іміджмейкинг   349

9.7. Психологічні особливості розміщення реклами в різних засобах масової інформації      354

Глосарій         364

Література      372