АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Крупник Л. О. - Історія України. Формування етносів, нації, державності

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2009

ББК 63.3(4укр)я73 УДК 94(477)(075.8) К 84

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1939 від 24.07.2008)

Рекомендовано до друку кафедрою суспільно-політичних дисциплін Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ (Протокол № 8 від 26.02.2008р.)

Рецензенти:

Бучма О. В. — кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. C. Сковороди НАН України;

Зіневич Н. О. — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Крупник Л. О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навч. К 84 посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. О. Крупник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 216 с. — ISBN 978-966-364-729-6

Розглянуто теоретико-концептуальні проблеми розвитку етносів, нації, державності на теренах України від витоків до сучасності. Метою є осмислити ключові аспекти історії, культури, національних та державотворчих процесів, простежити самобутність розвитку української нації. Ознайомлено читача з найновішими теоріями, використано сучасну статистичну інформацію.

Для курсантів, студентів та викладачів, усіх, хто зацікавлений історією, етнонаціональ-ними проблемами в Україні.

ББК 63.3(4укр)я73 УДК 94(477)(075.8)

ISBN 978-966-364-729-6

© Крупник Л. О., 2009

© Центр учбової літератури, 2009