1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЯ ТА ТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1.1. Мета вивчення: формування розуміння сутності соціального життя і соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів. Предмет соціології: соціальна організація, соціальна життєдіяльність і соціальний розвиток людини та суспільства

1.2. Модуль  «Соціологія»

Змістовні модулі (ЗМ):

ЗМ 1 Загальні питання теорії соціології

1.1. Соціологія як наука.

1.2. Соціологічний спосіб дослідження.

1.3. Історія розвитку соціологічної думки.

ЗМ 2 Суспільство як соціальна система

2.1. Суспільство. Соціальна структура суспільства

2.2. Соціальні інститути суспільства.

2.3. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

ЗМ 3 Особистість у системі культури

3.1. Особистість як суб’єкт соціальних зв’язків.

3.2. Культура: соціологічний аналіз.

3.3. Девіація і соціальний контроль.

3.4. Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання.

1.3. Зміст модуля соціології

Тема 1. Соціологія як наука

Об’єкт, предмет і метод наукових досліджень. Типи пізнання соціальної реальності. Історичні умови виникнення соціології. Основні принципи наукового дослідження, реалізовані в соціології. Єдність теоретичного й емпіричного в соціології. Соціологія в системі наук.

Тема 2.  Соціологічний спосіб дослідження

Способи одержання соціологічного знання. Теорія і емпірія як основні елементи сучасного соціологічного знання. Схема наукового дослідження в соціології. Програма соціологічного дослідження. Основні методи збору інформації: спостереження, аналіз документів, опитування. Обробка результатів КСД.

Тема 3. Історія розвитку соціологічної думки

Зарубіжна соціологія в ХІХ і першій половині ХХ ст.: а) позитивізм (О. Конт, Г. Спенсер); б) психологічний напрямок (Л.Ф. Уорд, Г. Тард, Г. Лебон, Ч. Кулі); в) Е. Дюркгейм, М. Вебер, г) емпірична соціологія (Р.Парк, Е. Бьорджес, У. Томас, Ф. Знанецький). Зарубіжна соціологія у другій половині ХХ ст. Макросоціологічні та мікросоціологічні теорії. Вітчизняна соціологія.

Тема 4. Суспільство. Соціальна структура суспільства

Суспільство як система. Типи соціальних систем. Соціальна система і ії структура.  Соціальна взаємодія і соціальні відносини.

Тема 5. Соціальни інститути суспільства

Інститути, їх роль у суспільстві. Структура, функції і дисфункції соціальних інститутів. Соціальні інститути політики, економіки, релігії, освіти, науки, сім’ї. Зміни соціальних інститутів.

Тема 6. Соціальна  стратифікація і соціальна мобільність

Соціальна структура: статуси і ролі. Соціальні групи і спільноти. Сутність соціальної стратифікації. Історичні типи стратифікації. Виміри стратифікації. Бідність і нерівність. Багаті, вимір нерівності. Вимір бідності. Рівень життя. Убогість. Депривація. Субкультура бідності. Соціальна мобільність, її види. Міграція.

Тема 7. Особистість як суб’єкт соціальних зв’язків

Людина і особистість. Структура особистості. Статуси – ролі – диспозиції. Проблема взаємодії суспільства і особистості. Соціалізація особистості, її етапи та складові. Інститути соціалізації, її агенти. Соціальна типологія особистості.

Тема 8. Культура: соціологічний аналіз

Соціологічне розуміння культури. Типи, види й форми культури. Феномен культурного шоку. Структурні компоненти культури. Функції культури. Основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції. Порядок. Девіантна поведінка.

Тема 9.  Девіація і соціальний контроль

Девіація і соціальні очікування. Визначення девіації. Причини девіації: біологічні, псіхологічне та ,соціологічне пояснення. Теорія аномії. Теорія стигматізації. Типи девіації. Девіація як процес розвитку. Соціальний контроль: неформальний і формальній.

Тема 10.  Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання

Сутність і структура конфлікту. Проблема конфлікту в соціологічній традиції. Типологія соціальних конфліктів. Управління конфліктами і форми їх розв’язання.

1.4. Тематичний план завдань з самостійної роботи студентів

Найменування змістових модулів і питань, що виносяться для самостійної роботи