2.1. Методичні рекомендації для самостійної роботи з підготовки контрольних робіт

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Слід починати вивчати соціологію об’єкта і предмета. Потім усвідомити структуру соціологічної системи знання, її мультипарадигмальність, основні соціологічні методи. Розглянути місце соціології в системі суспільних наук, вивчити її теоретичні й практичні функції.

Вивчити:

Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия пяти наций. // Антология мировой политической мысли. Т. II. – М., 1997.

Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред. Т. Парсонса. – М., 1972.

Бауман З. Мыслить социологически. – М., 1996.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Розглядаючи історію розвитку соціології, треба усвідомити виникнення і розвиток уявлень про устрій суспільного життя від античності до початку ХIХ ст. Звернути увагу на основні передумови перетворення соціології в науку. Охарактеризувати основні етапи розвитку соціології з погляду пануючих підходів: позитивізм і натуралізм, психологічний напрямок, формальна школа, соціологізм, розуміюча соціологія, емпірична соціологія. Розглянути сучасні соціологічні теорії.

Вивчити:

Американская социологическая мысль. Тексты. – М., 1994.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.

Зиммель Г. Избранное. Т. ІІ – М., 1996.

Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. М. 2002.

Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1992.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

Современная американская социология. – М., 1994.

При знайомстві з організацією і проведенням соціологічних досліджень звернути увагу на їх види. Познайомитися з програмою соціологічного дослідження. Розглянути методи збору інформації в КСД.

Вивчити:

Андреенко В. Г. Логика социологического исследования. – М., 1987.

Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. – М., 1989.

Гречехин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М., 1988.

Давидюк Г. П. Прикладная социология. – М., 1979.

Рабочая книга социолога. – М.,1983.

Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснения, понимание социальной реальности. – М., 1998.

Розглядаючи суспільство як цілісну систему, звернути увагу на його трактування. Ознайомитися з поняттям соціальної структури, усвідомити поняття соціального статусу і соціальної ролі, соціальної спільноти і соціальної групи як елементів соціальної структури. Розглянути соціальні інститути суспільства, їх структуру, риси, види і функції.

Вивчити:

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994.

Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.

Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.

Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.

Соціологічний аналіз сім’ї слід почати з визначення сім’ї, сімейної групи, шлюбу. Розглянути сім’ю як соціальний інститут і малу соціальну групу. Проаналізувати основні параметри соціологічного вивчення сім’ї, її функції. Звернути увагу на сучасну кризу і перспективи сім’ї.

Вивчити:

Гурко Б.И. Студенческая семья. – М., 1988.

Мацковский М. С. Социология семьи. – М. 1990.

Молодая семья. – К.: Украина, 1991.

Полякова Г.С. Взаимоотношения в семье, - К., 1992.

При вивченні політичних інститутів усвідомити роль влади і владних відносин у житті суспільства. Проаналізувати структуру політики як соціального інституту, розглянути інституціоналізацію політичного життя і диференціацію політичної влади.

Вивчити:

Бурдье П. Политическая антология Мартина Хайдеггера. - М., 2003.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Коэн Д., Э. Арато. Гражданское общество и политическая теория. – М., 2003.

Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.

Московичи С. Век толп. – М., 1996.

Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.

Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.

Розглядаючи інститути релігії, необхідно дати визначення релігії, розглянути її елементи, соціальні функції, теорії походження. Дати аналіз релігійності й методів її соціологічного вивчення.

Вивчити:

Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.

Настольная книга атеиста. – М., 1985.

Основы религиоведения. – М., 1995.

Христианство. Словарь. – М., 1994

При вивченні соціальної стратифікації розглянути поняття соціальної диференціації і соціальної нерівності, ознайомитися з теоріями соціальної стратифікації і соціальної мобільності. Усвідомити поняття «багатство», «бідність», «убогість», «середній клас».

Вивчити:

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994.

Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

Розглядаючи  соціологію особистості, необхідно співвіднести поняття «людина», «індивід», «особистість», усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Звернути увагу на проблему соціальної типології особистості.

Вивчити:

Абульханова К. А. Психология и сознание личности. – Воронеж, 1999.

Белик А. А., Резник Ю. М. Социокультурная антропология: Историко-теоретическое введение. – М., 1998.

Кон И.С. Социология личности. – М., 1967.

Немировский В.Г. Социология личности. – Красноярск, 1989.

Резник Ю. М. Человек и общество: опыт комплексного анализа. // Личность. Культура. Общество. Т. 2. 2000. Вып. 3-4. Хабермас. – Новосибирск, 1995.

Даючи соціологічний аналіз культури, необхідно зупинитися на соціологічних трактуваннях цього феномена. Розглянути типи, види й форми культури, проаналізувати її основні функції. Звернути увагу на основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції

Вивчити:

Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.

Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.

Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.

Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 1996.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.

Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.

Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.

Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса, 1997.

При вивченні соціології конфлікту слід почати з його визначення як форми прояву соціальних, політичних і економічних протиріч у сучасному світі. Дати загальну характеристику теорій конфлікту, його структурних елементів, типів і динаміки. Звернути увагу на сутність керування конфліктами, форми і способи його розв’язування.

Вивчити:

Андреев В.К. Конфликтология. – Казань, 1992.

Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1989.

Ворожейкин И.Е. и др. Конфликтология. – М., 2004.

Громова О.Н. Конфликтология. – М., 1993.

Здравомыслов А.Н. Социология конфликта. – М., 1995.

Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. – М., 1997.

Цой Л. Н. Практическая конфликтология. – М., 2001.

Шаленко В.П. Конфликты в трудовых коллективах. – М., 1999