АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями

для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології»

(для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності

6.030504 – «Економіка підприємства» і 6.030509 – «Бухгалтерський облік»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» і «Облік і аудит»). Укл. Токмань Г.Т. – Харків: ХНАМГ, 2007, – 63 стор.

Укладач: Г.Т. Токмань

Рецензент: д. соц. наук, проф. Хижняк Л.М. (каф. прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

Рекомендовано кафедрою філософії та політології, протокол № 11 от 26.06.07 р.