ЛІТЕРАТУРА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Адлер Ю. Б. А вуз и ныне там// Стандарты и качество. - 2002, №4. - с.32-46.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти: Історія. Теорія. - К.: Либідь, 1998. - 558с.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти: Курс лекцій. Модульне навчання. - К.: Либідь, 1993. - 218с.

Віткін А. М. Місце України у світовій та європейській якості// Стандартизація, сертифікація, якість. - 2002. - №3.

Вітковська О. І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості// Педагогіки і психологія. - 1998. - Вип.3. - с.171-179.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 314с.

Воронцов В. В. Технология обучения// Педагогика/ Под ред. П. И.Пидкасистого. - М., 1996. - 168с.

Востриков А. А. Методическая разработка по курсу «Суггестивная педагогика». Проблемы теории суггестивного обучения в свете критики концепции Г. К.Лозанова. - Пермь, 1978. - 96с.

Гончаров С. М. Основи педагогічної праці: Навч. посібник. Рівне: РДТУ, 2001. - 256с.

Гончаров С. М. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у світлі Болонської декларації: документи, матеріали, факти. Рівне:

НУВГП, 2004. - 34с.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. посібник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К.: Каравела, 2008. - 336 с.