АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Чередниченко О. М. - Конспект лекцій з курсу «педагогіка та психологія вищої освіти»

(для студентів 5 курсів денної форми навчання спеціальності 8.04010601, 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища")

Харків - ХНАМГ - 2012

Чередниченко О. М. Конспект лекцій з курсу «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ» (для студентів 5 курсів денної форми навчання спеціальності 8.04010601, 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"). / О. М. Чередниченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва;- Х. : ХНАМГ, 2012. - 32 с.

Рецензент: О. О. Жигло

Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол №2 від 10.09.2011 р.