ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 

Серія юридична

Випуск 46

Львів – 2008

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університетуипуск 46 –  відп. ред. В.Т. Нор 250 с.

Visnyk of Lviv University. Law Series. – 2008. – № 46. – 250 p.

У “Віснику” опубліковано статті, що висвітлюють актуальні проблеми теорії та історії держави і

права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального

та інших галузей права України. Проаналізовано шляхи поліпшення правового регулювання

процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні.

Для викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів місцевого самоврядування, державних

адміністрацій, суду, правоохоронних органів, правової служби в народному господарстві, адвокатів.

Бібліографію подано у кінці статей.

“Visnyk” contains articles on current issues of theory and history of the state and law, the ways of improving

institutions of civil, labor, constitutional, criminal and other branches of law. Various legal regulation

methods of improving procedural activities in contemporary Ukraine are analyzed in this edition.

Recommended for professors, post-graduate and undergraduate students, employees of local self-government,

state administration and law enforcement bodies, national economy officials, judges and lawyers.

Bibliography is attached to each article.

Редакційна колегія:

д-р. юрид. наук, проф. В.Т. Нор (відп. ред.);

д-р. юрид. наук, проф. П.М. Рабінович (заст. відп. ред.);

канд. юрид. наук, доц. А.М. Бойко; д-р юрид. наук, проф. В.М. Коссак;

д-р юрид. наук, проф. В.С. Кульчицький; д-р юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенко;

д-р юрид. наук, проф. З.В. Ромовська; д-р юрид. наук_____, проф. Н.І. Титова;

канд. юрид. наук, доц. В.М. Бурдін (відп. секретар).

Адреса редакційної колегії:

79000 Львів, вул. Січових Стрільців, 14

Університет, юридичний факультет

Тел.: (0322) 74-03-80

Переклад англійською мовою доц. Л.В. Мисик, асп. Г.В. Довгань

Редагування текстів англійською мовою доц. Л.В. Мисик

Відповідальний за випуск доц. А.М. Бойко

Редактор А.М. Габрук

Друкується за ухвалою Вченої Ради

Львівського національного університету імені Івана Франка.

© Львівський національний університет

імені Івана Франка, 2008

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія юридична. 2008. Вип. 46. С. 3–11 Law Series. 2008. № 46. P. 3–11

© Макаренков О., 2008