Аннотація

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Видання друге, перероблене і доповнене

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 67.412

О 62

Рецензенти:

В. Н. Денисов, д-р юрид. наук
(Інститут держави та права України ім. В. М. Корецького)

О. Ф. Висоцький, д-р юрид. наук
(Академія зовнішньої торгівлі)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № 14/18.2-2120 від 14.11.02

Опришко В. Ф.

О 62                Міжнародне економічне право: Підручник. — Видання друге, перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.

ІSBN 966–574–518–2

Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права.

На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики їх  застосування розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міждержавного економічного співробітництва, з’ясову­ються питання міжнародного торговельного, міжнародного валютного, міжнародного транспортного права та ін.

Значна увага приділяється висвітленню діяльності України як повноправного суб’єкта міжнародних економічних відносин.

Для студентів юридичних та економічних вузів і факультетів, науков­ців, працівників державного апарату, господарських керівників.

ББК 67.412

Розповсюджувати та тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

ã В. Ф. Опришко, 2003

ІSBN 966–574–518–2            ã КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ОПРИШКО Віталій Федорович

МІЖНАРОДНЕ
ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

Підручник

Видання друге, перероблене і доповнене

Редактор Н. Царик

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Верстка Т. Мальчевської

Підп. до друку 18.07.03. Формат 60´84/16. Папір офсет.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 18,13.

Обл.-вид. арк. 20,16. Наклад 2000 прим. Зам. № 03-2590

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Тел./факс (044) 458-00-66; 456-64-58