ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

дним із головних чинників, що впливають сьогодні на рівень світового прогресу та розвиток економіки кожної окремої країни, є міжнародне економічне співробітниц-
тво. На земній кулі налічується понад 220 великих і ма­леньких самостійних держав. Кожна з них проводить власну політику, створює свою економіку, водночас вступаючи у найріз­номанітніші міжнародні відносини, зокрема й економічного ха­рактеру. І це цілком природно, адже ми живемо в умовах, коли посилюється інтернаціоналізація світового господарства, зростає взаємозалежність розвитку економіки окремих країн та господар­ських регіонів. Це вимагає від кожної країни зважувати, зіставляти свої дії з діями інших держав, а коли потрібно, то й узгоджу­вати їх через прийняття спільних оптимальних рішень. Тільки у такий спосіб можна прийти до світової економіки, яка слугувала б насамперед людині, її інтересам і потребам.

Активний розвиток міжнародних економічних зв’язків не лише сприяє економічному зростанню держав світового співтовариства, а й дає змогу підтримувати і зміцнювати мирні взаємовідносини, знімати міжнародну напруженість, створювати систе­му міжнародної економічної безпеки. Іншими словами, міжнарод­не економічне співробітництво є реальною матеріальною основою зміцнення миру на Землі.

У процесі міжнародного економічного співробітництва (як і співробітництва в інших напрямах) між державами, їх угрупованнями, міжнародними організаціями та іншими учасниками виникають, змінюються (або припиняються) певні відносини, які потребують відповідного урегулювання, упорядкування. Інструментом, засобом цього, як відомо, є правові норми, система яких і становить міжнародне економічне право — самостійну галузь міжнародного публічного права. Отже, міжнародне економічне право є основним нормативним регулятором відносин, які виникають у сфері міжнародного економічного співробітництва.

У пропонованому підручнику висвітлюються існуючі підходи до тлумачення і визначення міжнародного економічного права, його принципи і джерела, правовий статус держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародних економічних відносин. Розглядаються специфічні особливості міжнародно-правово­го регулювання торговельних, валютно-фінансових відносин, відносин у галузі міжнародних перевезень, промислового, сільського господарства, науково-технічного співробітництва тощо.

Крім того, в підручнику у спеціальному розділі розкриваються основні положення законодавства України з питань міжнародного економічного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності. Зміст цього законодавства свідчить про його тісний зв’язок з міжнародним економічним правом, яке в ряді випадків є джерелом національного законодавства України у цій сфері.

У доопрацьованому і переробленому виданні цього підручника враховані зміни, які відбувалися останнім часом у сфері міжнародного економічного співробітництва. У ньому висвітлено діяльність Світової організації торгівлі, Європейського Союзу, міжнародних економічних організацій, які утворилися на пострадянському просторі (наприклад, Євразійського економічного спів­товариства, регіонального об’єднання ГУУАМ) та ін.

Значна увага у підручнику приділена питанням гармонізації законодавства України з міжнародним правом, зокрема з міжнародним економічним правом.

В Особливій частині підручника вміщено нові розділи, які присвячені питанням міжнародного інвестиційного права, міжнародного митного права та іншим.

Розгляд питань міжнародного економічного права здійснювався з урахуванням участі України у міжнародному економічному співробітництві, проблем, які виникають у цьому процесі.

Знання майбутніми юристами, економістами та іншими фахівцями міжнародного економічного права сприятиме розвиткові міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічних зв’язків України з іншими державами світу, посиленню її авторитету у міжнародному економічному співробітництві, успішному виконанню зобов’язань у межах міжнародних угод і договорів. У зв’язку з цим вивчення сутності та системи, особливостей міжнародного економічного права у ряді ВУЗів України є необхідною умовою підвищення активності нашої держави у співробітництві з іншими державами, з міжнародними організаціями, сприяє вирішенню багатьох не лише зовнішніх, а й внутрішніх проблем.