6. Міжнародні товарні організації

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

З метою раціонального забезпечення світових потреб на окремі види товарів, а також попередження або пом’якшення різних коливань цін були створені так звані міжнародні товарні організації.

Так, у 1933 р. заснована міжнародна організація з торгівлі пшеницею (зерном), у 1940 р. — бавовною, у 1962 р. — кавою,
у 1977 р. — цукром, у 1979 р. — з торгівлі каучуком та маслиновою олією та ін.

Міжнародним товарним угодам властива багатосторонність. У них беруть участь як країни-експортери, так і країни-імпор­тери, на які покладені певні обов’язки. Так, для кожної країни-експортера визначається повна квота вивезення відповідних товарів, і вона зобов’язана її дотримуватися. Що стосується, наприклад, країни-імпортера пшениці, то вона, відповідно до укладеної міжнародної товарної угоди, зобов’язана купити у країни-екс­портера певну кількість пшениці у кожному сільськогосподарському році. В угодах визначається максимальний і мінімальний рівень цін.

У межах угод регулюється питання про міжнародну систему запасів відповідного товару, яка передбачає їх поділ на національні, квазіміжнародні і міжнародні (буферні). Національні запаси — це запаси товару, які зберігаються і контролюються країнами-експортерами; квазіміжнародні запаси зберігаються і конт­ролюються теж країнами-експортерами, але їх розподіл здійснюється відповідно до міжнародних норм; щодо міжнародних запасів, то вони зберігаються на складах міжнародних організацій, створених на основі відповідних товарних угод.

Основними постійно діючими органами міжнародних товарних угод є Міжнародна рада, Виконавчий комітет, виконавчий директор.

Міжнародна угода з пшениці уперше була укладена в 1933 р. Потім укладалися подібні угоди в 1953, 1956, 1959, 1963, 1967, 1971, 1981 (продовжувалася 7 разів), 1986, 1995 рр. У 1995 р. була оновлена угода з пшениці 1986 р. І вона була перейменована у Міжнародну угоду з зерна, яка складалася з двох самостійних документів: Конвенція з торгівлі зерном і Конвенція з надання продовольчої допомоги.

У Конвенції з торгівлі пшеницею 1981 р. взяло участь вісім країн-експортерів і 40 країн-імпортерів (Радянський Союз був у числі країн-експортерів).

Основними цілями Конвенції з торгівлі зерном є: сприяння міжнародному співробітництву в усіх галузях торгівлі зерном тією мірою, якою вони торкаються становища з продовольчим зер-
ном; сприяння розширенню міжнародної торгівлі зерном і забезпечення найбільш вільного розвитку такої торгівлі, у тому числі ліквідацію торговельних бар’єрів і недобросовісної та дискримінаційної практики в інтересах усіх учасників, зокрема з числа країн, що розвиваються; якомога більше сприяння стабілізації міжнародних ринків зерна в інтересах усіх учасників; зміцнення світової продовольчої безпеки і сприяння розвитку країн, чия економіка значною мірою залежить від комерційного продажу зерна; забезпечення форуму для обміну інформацією та обговорення питань торгівлі зерном учасників, у яких виникли відповід­ні труднощі у цій галузі.

Як уже зазначалося, міжнародна товарна організація з торгівлі бавовною (міжнародний консультативний Комітет з бавовни) була створена у 1940 р., до якої входило шість країн-виробників і шість країн-споживачів бавовни, а вже у 1982 р. до її складу вже входило 49 держав-членів. Основними функціями цієї організації є нагляд за станом кон’юнктури світового ринку бавовни і вивчення факторів, що впливають на її розвиток; збір і поширення статистичної та іншої інформації про світове виробництво, світову торгівлю, споживання, запаси і ціни на бавовну, а також інформацію щодо інших текстильних волокон і текстильних тканин, оскільки вони впливають на розвиток ринку бавовни; надання рекомендацій Урядам держав-членів щодо проведення конкретних заходів, спрямованих на розвиток міжнародного спів­робітництва на світовому ринку бавовни; організація проведення обговорення питань цін на бавовну в Постійному комітеті цієї організації і на щорічних пленарних сесіях.

Міжнародна угода з кави була підписана у 1962 р., а потім переукладена у 1968, 1976, 1983, 1994 рр. Учасниками цієї міжнародної організації є 54 держави, у тому числі 18 країн-експорте­рів і 36 країн-імпортерів.

Основними цілями Міжнародної угоди з кави, підписаної у 1994 р., є: сприяння розвитку міжнародного співробітництва в питанні світової торгівлі кавою; забезпечення форуму для проведення міжурядових консультацій і переговорів, спрямованих на досягнення розумного співвідношення між світовими пропози-
цією і попитом на основі цін, які влаштовують споживачів і вигідні виробникам, що могло б забезпечити довгострокову стабільність між попитом і пропозицією; сприяння розширенню світової торгів­лі кавою через збір, аналіз і надання статистичної інформації і пуб­лікації про ціни на світовому ринку кави; виконання ролі центру щодо збирання, обміну і видання інформації з економічних і технічних питань ринку кави; сприяння розвитку споживання кави; забезпечення споживачам достатніх пропозицій кави за помірними цінами, а виробникам — ринки збуту кави за вигідними цінами.

Міжнародна організація з какао була створена у 1972 р. на підставі відповідної міжнародної угоди. Ця угода була переукладена в 1975, 1980, 1987, 1993 рр. Членами цієї угоди є 16 країн-експортерів і 21 країна-імпортер, а також Європейське співтовариство.

Цілі функціонування цієї організації багато в чому збігаються з Міжнародною організацією з кави.

Як відомо, Міжнародні угоди з натурального каучуку були укладені в 1979, 1987, 1995 рр. Остання угода, яка була підписана в грудні 1995 р. чотирма країнами-експортерами, на які припадає 94 % експорту, і 15 країнами-імпортерами, а також Європейським Союзом, на які припадає 50 % імпорту. У січні 1996 р. до цієї угоди приєдналося ще три країни-імпортери, частка яких становить 25 % світового імпорту каучуку. Підписання міжнародної угоди з натураль­ного каучуку передбачало такі цілі: досягнення збалансованого
зростання пропонування натурального каучуку і попиту на нього, що сприяє пом’якшенню серйозних труднощів, які виникають у зв’язку з надлишками або нестачею натурального каучуку; досягнення стійких умов торгівлі натуральним каучуком завдяки усуненню надмірних коливань цін на натураль­ний каучук, що негативно впливають на довгострокові інтереси як виробників, так і споживачів; сприяння стабілізації прибутків держав-учасниць від експорту натурального каучуку за сприятливими і вигідними цінами, що забезпечує необхідні стимули для відповідного зростання темпів виробництва і ресурсів прискореного економічного піднесення і соціального розвитку держав-учасниць; забезпечення достатніх поста­вок натурального каучуку для задоволення потреб імпортуючих учасників за справедливими і розумними цінами з тим, щоб ці поставки були надійними і безперебійними; прийняття всіх можливих заходів у випадку виникнення лишків або нестачі натурального каучуку, спрямованих на пом’якшення економічних труднощів, з якими можуть зіткнутися держави-учасниці, та ін.

З метою чіткішого уявлення про зміст міжнародних товарних угод нижче для прикладу наводиться скорочений текст Міжнарод­ної угоди з цукру 1992 р., учасником якої є й Україна, яка приєдналася до Угоди і ратифікувала її 22 вересня 1994 р.

Організація Об’єднаних Націй

Міжнародна угода з цукру 1992 року

ГЛАВА 1. ЦІЛІ

Стаття 1

Цілі Міжнародної угоди з цукру 1992 року (яка надалі буде називатись «дана Угода»), виходячи з положень резолюції 93 (IV), прийнятої Конференцією Організації Об’єднаних Націй з торгівлі і розвитку, такі:

а) забезпечувати розширення міжнародного співробітництва у сфері світового ринку цукру і пов’язаних з цим питань;

б) забезпечувати форум для міжурядових консультацій з питань цукру і шляхів поліпшення становища на світовому ринку цукру;

в) сприяти розвитку торгівлі шляхом збирання і надання інформації про стан на світовому ринку цукру та інших підсолоджуючих речовин;

г) сприяти підвищенню попиту на цукор, особливо для використання в нетрадиційних цілях.

ГЛАВА II. ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 2

Визначення

ГЛАВА III. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З ЦУКРУ

Стаття 3

Продовження діяльності, штаб-квартира і структура Міжнародної організації з цукру

1. Міжнародна організація з цукру, заснована в рамках Міжнародної угоди з цукру 1968 року і збережена в рамках Міжнародних угод з цукру 1973, 1977, 1984 і 1987 років, продовжує свою діяльність з метою здійснення даної Угоди і контролю за її виконанням, при цьому склад учасників, повноваження і функції Організації визначаються дійсною Угодою.

2. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні, якщо Рада спеціальною більшістю голосів не прийме іншого рішення.

3. Організація здійснює свої функції через Міжнародну раду з цукру, її Адміністративний комітет і її Виконавчого директора та персонал.

Стаття 4

Участь в Організації

Кожна Сторона даної Угоди є учасником Організації.

Стаття 5

Участь міжурядових організацій

Усяке посилання в даній Угоді на «уряд» чи «уряди» розглядається як таке, що включає посилання на Європейське економічне співтовариство і на будь-яку іншу міжурядову організацію, яка має повноваження стосовно ведення переговорів, укладання і застосування міжнародних угод, зокрема товарних угод. Відповідно будь-яке посилання у даній Угоді на її підписання, ратифікацію, прийняття чи затвердження, на повідомлення про її тимчасове застосування чи на приєднання до неї розглядається стосовно таких міжурядових організацій як таке, що включає посилання на підписання, ратифікацію, прийняття чи затвердження, на повідомлення про тимчасове застосування чи на приєднання з боку таких міжурядових організацій.

Стаття 6

Привілеї та імунітети

1. Організація є міжнародною юридичною особою.

2. Організація має право укладати договори, придбавати рухоме і нерухоме майно, розпоряджатись ним і порушувати справи у суді.

3. Статус, привілеї та імунітети Організації на території Об’єдна­ного Королівства продовжують регулюватись Угодою про штаб-квар­тиру між урядом Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії і Міжнародною організацією з цукру, підписаною в Лондоні 29 травня 1969 року, із такими поправками, які можуть бути необхідними для належного здійснення зазначеної Угоди...

ГЛАВА IV. МІЖНАРОДНА РАДА З ЦУКРУ

Стаття 7

Склад Міжнародної ради з цукру

1. Вищим органом Організації є Міжнародна рада з цукру, до складу якої входять всі учасники Організації.

2. Кожний учасник має в Раді одного представника і, якщо вважає за необхідне, одного чи кількох заступників представника. Учасник може, крім того, призначити одного чи кількох радників при своєму представникові чи заступниках представника.

Стаття 8

Повноваження і функції Ради

1. Рада має всі повноваження і виконує чи забезпечує виконання всіх функцій, які необхідні для впровадження в життя положень даної Угоди і продовження ліквідації фонду фінансування запасів, заснованого відповідно до Статті 49 Міжнародної угоди з цукру 1977 року, згідно з повноваженнями, які були передані Радою за цією угодою Раді з Міжнародної угоди з цукру 1984 року і Міжнародній угоді з цукру 1987 року відповідно до пункту (1) Статті 8 останніх.

2. Рада спеціальною більшістю голосів затверджує правила і положення, які необхідні для виконання положень даної Угоди і не суперечать їй, включаючи правила процедури Ради та її комітетів, Фінансові правила і правила про персонал Організації. Рада може передбачити у своїх правилах таку процедуру, на основі якої рішення з окремих питань можуть бути прийняті Радою без скликання засідання.

3. Рада веде документацію, яка необхідна для виконання нею функцій по цій Угоді, а також будь-яку іншу документацію, яку вона вважає необхідною.

4. Рада публікує річний звіт і будь-яку іншу інформацію, яку вона вважає необхідною.

Стаття 9

Голова і заступник Голови Ради

Стаття 10

Сесії Ради

1. Рада, як правило, проводить одну чергову сесію щорічно.

2. Крім того, Рада збирається також на спеціальні сесії в усіх випадках, коли вона приймає рішення про це, або на прохання:

а) будь-яких п’яти учасників;

б) двох або більше учасників, які мають разом 250 голосів чи більше на підставі Статті 11, що передбачається у Статті 25.

3. Повідомлення про скликання сесій розсилається учасникам принаймні за 30 календарних днів до їх відкриття, за винятком екстрених випадків, коли таке повідомлення розсилається принаймні за 10 календарних днів до відкриття сесії.

4. Сесії проводяться у штаб-квартирі Організації, якщо Рада спеціальною більшістю голосів не приймає інше рішення. Якщо якийсь учасник пропонує Раді провести сесію не у штаб-квартирі Організації, а в іншому місці і Рада згодна так учинити, то такий учасник оплачує пов’язані з цим додаткові витрати.

Стаття 11

Розподіл голосів

1. З метою голосування по даній Угоді учасники мають у цілому 2000 голосів, які розподілені згідно з положеннями Статті 25.

2. У випадку тимчасового позбавлення учасника права голосу на підставі пункту 2 Статті 26 даної Угоди його голоси розподіляються між іншими учасниками відповідно до часток, як передбачається у Статті 25. Така ж процедура застосовується при відновленні учасником свого права голосу, тобто цього учасника включено у розподіл голосів.

Стаття 12

Процедура голосування у Раді

Стаття 13

Рішення Ради

1. Усі рішення і всі рекомендації Ради приймаються у принципі консенсусом. За відсутності консенсусу рішення та рекомен­дації приймаються простою більшістю голосів, якщо тільки даною Угодою не перед­бачається спеціальна більшість голосів.

2. При підрахунку кількості голосів, необхідної для прийняття Радою будь-якого рішення, голоси учасників, що утримались від голосування, не враховуються і ці учасники не вважаються «тими, що голосують» з метою визначень 4 чи 5 Статті 2 залежно від конкретного випадку. Якщо будь-який учасник використає положення Статті 12 і його голоси подано на засіданні Ради, то такий учасник з метою пункту 1 цієї Статті вважається присутнім і голосуючим.

3. Усі рішення Ради, прийняті відповідно до даної Угоди, є обов’яз­ковими для учасників.

Стаття 14

Співробітництво з іншими організаціями

1. Рада вживає будь-яких належних заходів для організації консультацій або співробітництва з Організацією Об’єднаних Націй та її органами, зокрема з Конференцією Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку і з Продовольчою та сільськогосподарською організацією,
а також іншими спеціалізованими установами Організації Об’єднаних Націй і міжурядовими організаціями в міру необхідності.

2. Ураховуючи особливу роль Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку в міжнародній торгівлі сировинними товарами, Рада належним чином інформує Конференцію Організації Об’єдна­них Націй з торгівлі та розвитку про свою діяльність і програми роботи.

3. Рада може також вживати будь-яких необхідних заходів для підтримки ефективних контактів з міжнародними організаціями постачальників сировини для цукрової промисловості, торговельних фірм та виробників цукру.

Стаття 15

Взаємовідносини із Загальним фондом для сировинних товарів

Стаття 16

Запрошення спостерігачів

Стаття 17

Кворум на засіданнях Ради

ГЛАВА V. АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОМІТЕТ

Стаття 18

Склад Адміністративного комітету

1. Адміністративний комітет складається з 18 членів. Десять з них у принципі є десятьма учасниками, що вносять найбільші фінансові внески кожного року, і вісім членів обираються з решти учасників Ради.

2. Якщо один або кілька учасників з числа десяти учасників, що вносять найбільші фінансові внески кожного року, не хочуть бути автоматично призначеними до складу Адміністративного комітету, то кількість членів, яких не вистачає, заповнюють призначенням учасника або учасників, що вносять наступні за розмірами відповідні фінансові внески і бажають входити до його складу. Після того як таким чином будуть призначені ці десять членів Адміністративного комітету, решту вісім членів Комітету обирають з числа учасників Ради, що залишилась.

Стаття 19

Вибори в Адміністративний комітет

Стаття 20

Передання Радою своїх повноважень Адміністративному ко­мітету

1. Рада може спеціальною більшістю голосів передати Адміністративному комітету здійснення будь-яких або всіх своїх повноважень, за винятком таких:

а) місцезнаходження штаб-квартири Організації згідно з пунктом 2 Статті 3;

б) призначення Виконавчого директора та будь-якої вищої посадової особи згідно зі Статтею 23;

в) затвердження адміністративного бюджету та встановлення розміру внесків згідно зі Статтею 25;

г) будь-які звернення з проханням до Генерального секретаря Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку про скликання конференції щодо проведення переговорів відповідно до пункту (2) Статті 35;

д) рекомендації про внесення поправки згідно зі Статтею 44;

е) продовження або припинення дії даної Угоди згідно зі Статтею 45.

2. Рада може в будь-який момент анулювати передання будь-якого повноваження Адміністративному комітету.

Стаття 21

Процедура голосування і прийняття рішень в Адміністративному комітеті

1. Кожний член Адміністративного комітету має право подавати ту кількість голосів, яка була ним одержана відповідно до положень Статті 19, і не може ділити ці голоси.

2. Будь-яке рішення, що приймає Адміністративний комітет, вимагає такої більшості голосів, якої було б потрібно Раді для прийняття цього рішення, і доводиться до відома Ради.

3. Будь-який учасник має право оскаржити у Раді будь-яке рішення Адміністративного комітету при додержанні таких умов, які Рада може передбачити у своїх правилах процедури.

Стаття 22

Кворум на засіданнях Адміністративного комітету

Кворум на будь-якому засіданні Адміністративного комітету становить присутність більше половини всіх членів Комітету, при якому члени повинні представляти якнайменше дві третини загальної кількості голосів усіх членів комітету.

ГЛАВА VI. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР І ПЕРСОНАЛ

Стаття 23

Виконавчий директор і персонал

1. Рада призначає Виконавчого директора спеціальною більшістю голосів. Умови призначення Виконавчого директора встановлюються Радою.

2. Виконавчий директор є головною адміністративною посадовою особою Організації і несе відповідальність за виконання обов’язків, що на нього покладають, щодо здійснення положень даної Угоди.

3. Рада після консультацій з виконавчим директором призначає будь-яку вищу посадову особу спеціальною більшістю голосів на таких умовах, які він установить.

ГЛАВА VII. ФІНАНСИ

Стаття 24

Витрати

Стаття 25

Затвердження адміністративного бюджету та встановлення розмірів внесків учасників

Стаття 26

Сплата внесків

1. Учасники сплачують свої внески в адміністративний бюджет на кожний рік відповідно до своїх конституційних процедур. Внески в адміністративний бюджет на кожний рік мають бути сплачені у вільно конвертованих валютах у перший день відповідного року; внески учасників відносно до року, в якому вони приєднувались до Організації, мають бути сплачені на ту дату, коли вони стають учасниками.

Стаття 27

Ревізія та опублікування звітності

ГЛАВА VIII. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ

Стаття 28

Зобов’язання учасників

Учасники зобов’язуються вжити заходів, що необхідні для виконання ними своїх зобов’язань щодо даної Угоди, і повною мірою співробіт­ничати один з одним у досягненні цілей даної Угоди.

Стаття 29

Норми, що регулюють умови праці

Стаття 30

Екологічні аспекти

Стаття 31

Фінансові зобов’язання учасників

ГЛАВА IX. ІНФОРМАЦІЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття 32

Інформація і дослідження

Стаття 33

Оцінка ринку, споживання та статистика

ГЛАВА X. ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

Стаття 34

Дослідження і розробки

ГЛАВА XI. ПІДГОТОВКА НОВОЇ УГОДИ

Стаття 35

Підготовка нової угоди

1. Рада може вивчити можливість проведення переговорів з укладення нової міжнародної угоди з цукру, у тому числі можливої угоди з економічними положеннями, подати доповідь учасникам і дати такі рекомендації, які вона вважає необхідними.

2. Рада може, як тільки вона вважатиме за доцільне, направити прохання Генеральному секретарю Конференції Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку про скликання конферен­ції щодо проведення переговорів.

ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 36

Депозитарій

Стаття 37

Підписання

Стаття 38

Ратифікація, прийняття і затвердження

Стаття 39

Повідомлення про тимчасове застосування

Стаття 40

Набуття чинності

Стаття 41

Приєднання

Дана Угода відкрита для приєднання урядів усіх держав на умовах, установлених Радою. Після приєднання відповідна держава вважається включеною в додаток до даної Угоди із зазначенням кількості голосів, як передбачено умовами приєднання. Приєднання відбувається за умови здачі на зберігання депозитарію документа про приєднання.

Стаття 42

Вихід

1. Кожний учасник може вийти із даної Угоди в будь-який час після набуття чинності даної Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про вихід. Такий учасник одночасно у письмовій формі повідомляє Раду про прийняте рішення.

2. Вихід із даної Угоди, відповідно до цієї Статті, набуває чинності через 30 днів після одержання повідомлення депозитарієм.

Стаття 43

Порядок урегулювання розрахунків

Стаття 44

Поправки

Стаття 45

Строк, продовження і припинення дії Угоди

1. Дана Угода має чинність до 31 грудня 1995 року, коли її дія не буде продовжена відповідно до пункту (2) цієї Статті чи припинена раніше відповідно до пункту (3) цієї Статті.

2. Рада може спеціальною більшістю голосів продовжити дану Угоду після 31 грудня 1995 року на наступні періоди, які не перевищують у кожному випадку двох років. Кожний учасник, який не згодний з будь-яким таким продовженням даної Угоди, інформує про це Раду в письмовій формі і припиняє бути Стороною даної Угоди з початку періоду продовження.

Стаття 46

Перехідні заходи

1. Якщо згідно з Міжнародною угодою з цукру 1987 року на­слідки будь-яких виконуваних, що підлягають здійсненню або не здійснених у зв’язку з недоглядом заходів повинні були набути чинності в наступному році з метою виконання положень згаданої Угоди, то зазначені наслідки мають ту ж чинність відповідно до даної Угоди, як наче б положення Угоди 1987 року продовжували діяти з цією метою.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені, поставили свої підписи під даною Угодою в зазначені дати.

Здійснено у Женеві двадцятого березня одна тисяча дев’ятсот дев’яносто другого року. Тексти даної Угоди на англійській, арабській, іспанській, китайській, російській і французькій мовах є однаково автентичними.

Самостійну групу міжнародних економічних організацій складають країни — виробники сировини, в межах яких здійснюється координація дій країн, що розвиваються, в галузі виробництва і торгівлі відповідними видами сировинних товарів. До таких організацій належить, наприклад, Організація країн — експортерів нафти, відома ще під назвою ОПЕК, яка створена в 1960 р. Вона об’єднує 13 основних нафтодобувних країн Азії, Африки і Латинської Америки (Алжир, Венесуелу, Габон, Еквадор, Індонезію, Іран, Ірак, Кувейт, Лівію, Нігерію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати й Саудівську Аравію). На ці країни припадає 70 % запасів нафти, 60 — видобутку й 90 % експорту нафти в розвинутих країнах світу.

Головними цілями ОПЕК є захист інтересів країн, що розвиваються й одночасно є експортерами нафти, від експлуатації міжнародним фінансовим капіталом, підвищення доходів від добування нафти, всіляке заохочення розвитку нафтового господарства. ОПЕК рекомендує країнам-учасницям самостійно досліджувати і розробляти національні нафтові родовища, а також спрямовувати зусилля на досягнення контролю над нафтовою промисловістю своїх країн. Як відомо, в 70-х роках ОПЕК досягла істотного підвищення цін на нафту, що дало можливість країнам-учасницям створити великі валютно-фінансові резерви, спрямувати значні кошти на потреби соціально-економічного розвитку.

Найвищим органом ОПЕК є Конференція міністрів, яка скликається не менше як два рази на рік; безпосереднє керівництво здійснює Рада директорів; поточну роботу проводить секретаріат; штаб-квартира міститься у Відні.

Є й інші міжнародні організації, що об’єднують країни-ви­робники сировини. Таких організацій налічується близько 20.