Экономика интересует?

Светодиодный железнодорожный светофор цена. Светодиодные светофоры железнодорожные .
ros-znak.com
Светодиодный железнодорожный светофор цена. Светодиодные светофоры железнодорожные .
ros-znak.com
ahmerov.com
загрузка...

4. Правове регулювання обкладання митом товарів та інших предметів

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Під митом взагалі розуміють грошові збори, які стягуються з громадян, установ і організацій за відповідні види послуг. Мито стягується за послуги, пов’язані з діяльністю нотаріату, судових та деяких інших органів, але найбільше воно засто­совується при ввезенні з-за кордону і при вивезенні за кордон товарів та інших предметів.

Для регулювання відносин, пов’язаних із оподаткуванням митом товарів та інших предметів, в Україні створена відповідна правова база. Так, 5 лютого 1992 р. було ухвалено Закон України «Про Єдиний митний тариф», а 11 січня 1993 р. — Декрет Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України». Звичайно, з часом до них вносилися відповідні зміни та доповнення, але вони лишаються основними нормативними актами у цій галузі.

Закон України «Про Єдиний митний тариф» містить норми, в яких визначаються сутність та види мита, а також регулюються відносини, пов’язані зі звільненням від мита, наданням тарифних пільг та преференцій.

Що ж собою являє мито? Відповідно до ст. 6 названого вище закону, мито, що стягується митницею, — це податок на товари та інші предмети, які перемішуються через митний кордон України.

В Україні застосовуються такі види мита: адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які оподатковуються митом; специфічне, що нараховується в установленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які оподатковуються митом; комбіноване, що поєднує обидва види митного оподаткування.

У законодавстві виділяються кілька видів мита. Передусім це ввізне, вивізне і сезонне мито.

Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію України. Ввізне мито є диференційованим: стосовно товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами з участю України, а також щодо товарів та інших предметів, які походять з країн, що розвиваються, застосовуються преференційні ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України; стосовно товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо митного оподаткування, за винятком випадків, коли зазначені мито та пільги щодо них установлюються в межах спеціального преференційного митного режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України; стосовно решти товарів та інших предметів застосовуються повні (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України.

Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети у разі їх вивезення за межі митної території України.

На окремі товари та інші предмети може встановлюватись сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх установлення.

В окремих випадках при ввезенні товарів на митну територію України і вивезенні їх за межі цієї території незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися спеціальне, антидемпінгове і компенсаційне мито.

Коли ж і в яких випадках застосовуються ці особливі види мита?

Спеціальне мито застосовується: 1) як захисний захід, коли товари ввозяться на митну територію України у таких кількостях або на таких умовах, які завдають шкоди чи загрожують її завдати вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів; 2) як запобіжний захід щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, котрі порушують загальнодержавні інтереси в цій галузі, а також як захід для припинення недобросовісної конкуренції у випадках, що визначаються законами України; 3) як захід у відповідь на дискримінаційні дії та (чи) недружні дії з боку іноземних держав проти України або у відповідь на дії окремих країн та їхніх союзів, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

Ставка спеціального мита встановлюється в кожному окремому випадку.

Антидемпінгове мито застосовується у випадках: 1) ввезення на митну територію України товарів за ціною, істотно нижчою від їхньої конкурентної ціни в країні експорту на момент цього експорту, якщо таке ввезення завдає шкоди чи загрожує її завдати вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва подібних товарів в Україні; 2) вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою від ціни на подібні або безпосередньо конкуруючі товари інших експортерів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення завдає чи загрожує завдати шкоди загальнодержавним інтересам України.

Ставка антидемпінгового мита не може перевищувати різниці між конкурентною оптовою ціною об’єкта демпінгу в країні експорту на момент цього експорту і заявленою ціною при його ввезенні на митну територію України або різниці між ціною об’єкта демпінгу з України і середньою ціною українського експорту подіб­них чи безпосередньо конкуруючих товарів на той же період часу.

Компенсаційне мито застосовується у випадках: 1) ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи опосередковано використовувалася субсидія, якщо таке ввезення завдає чи загрожує завдавати шкоди вітчизняним виробникам подібних чи безпосередньо конкуруючих товарів або перешкоджає організації чи розширенню виробництва подібних товарів в Україні; 2) вивезення за межі митної території України товарів, у процесі виробництва або експорту яких прямо чи опосередковано використовувалася субсидія, якщо таке вивезення завдає шкоди або загрожує її завдати державним інтересам України.

Ставка компенсаційного мита не може перевищувати виявленого розміру субсидій.

Для встановлення фактів, що дають підстави до застосування спеціального, антидемпінгового і компенсаційного мита, проводиться розслідування. Воно здійснюється Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків за заявою українських або іноземних заінтересованих державних органів, підприємств, організацій, а та­кож з ініціативи Митно-тарифної ради України. За результатами розслідування застосовується спеціальне, антидемпінгове або компенсаційне мито.

Важливе значення для митного регулювання має з’ясування питання про митну вартість товарів та інших предметів. Адже нарахування мита на них провадиться на базі їх митної вартості, тобто ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України; комісійні та брокерські; плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать до даних товарів та інших предметів, має бути сплачена імпортером (експортером) прямо або опосередковано як умова їх ввезення (вивезення).

У разі невідповідності заявленої митної вартості товарів та інших предметів вартості, що визначається відповідно до положень цієї статті, або у разі неможливості перевірки її обчислення митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні товари та інші предмети, ціни на подібні товари та інші предмети, що діють у провідних країнах — експортерах зазначених товарів та інших предметів.

Закон України «Про Єдиний митний тариф» передбачає випадки звільнення від сплати мита. Так, відповідно до ст. 19 цього Закону від сплати мита звільняються:

а) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, у пунктах проміжної зупинки або придбані за кордоном у зв’язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів;

б) предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозиться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами й організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їхнього промислу, що ввозиться на митну територію України;

в) валюта України, іноземна валюта та цінні папери;

г) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законами України;

д) товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними до використання як вироби або матеріали;

е) предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів України та законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

є) товари та інші предмети, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки, а також товари та інші предмети іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України без обробки або переробки;

ж) товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, за які було сплачене мито при первісному ввезенні їх на митну територію України та які тимчасово вивозилися за її межі;

з) товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, за які було сплачено мито при первісному вивезенні за межі митної території України та які тимчасово ввозилися на цю територію;

и) інші товари та інші предмети, що визначаються законами України.

Вказаний закон передбачає випадки, коли допускається зниження рівня митного оподаткування, а також безмитне ввезення та вивезення або пільгове оподаткування товарів та інших предметів. Так, допускається зниження ставок мита при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів: а) відремонтованих та раніше ввезених на митну територію України або вивезених за межі цієї території; б) пошкоджених до пропуску їх через митний кордон України, але придатних для використання як вироби або матеріали;
в) в інших випадках, що визначаються законами України (ст. 20).

Допускається безмитне вивезення або пільгове митне оподаткування товарів, які ввозяться у спеціальні митні зони на території України для кінцевого споживання в цих зонах; вивозяться зі спеціальних митних зон для споживання за межами митної території України та походять з цих зон; вивозяться із спеціальних митних зон на митну територію України та походять з цих зон.

Розмір пільг, передбачених цією статтею, і порядок їх надання встановлюються Верховною Радою України згідно із законами України про спеціальні митні зони через прийняття окремого закону для кожної з таких зон (ст. 20).

Закон встановлює у ряді випадків і тарифні преференції. Так, допускається встановлення преференцій щодо ставок Єдиного митного тарифу України у вигляді звільнення від оподаткування митом, зниження ставок мита або встановлення квот на преференційне ввезення товарів та інших предметів, які: 1) походять з держав, що утворюють разом з Україною митний союз або зону вільної торгівлі; 2) походять з країн, що розвиваються і користуються Загальною системою преференцій; 3) обертаються в прикордонній торгівлі.

В окремих випадках допускається умовно-безмитне ввезення і вивезення предметів. Так, товари та інші предмети, що тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для зворотного вивезення за її межі в установлені строки в незмінному стані або відремонтованому вигляді, а також товари та інші предмети, що тимчасово вивозяться за межі митної території України та призначені до зворотного ввезення на цю територію у встановлені строки у незмінному стані, пропускаються через митний кордон України без сплати мита. Строки умовно-безмитного ввезення та вивезення визначаються Митним кодексом України.

Законодавством передбачені випадки повернення сплаченого мита. У ст. 24 Закону України «Про Єдиний митний тариф» зазначено, що мито, сплачене за товари, ввезені на митну територію України для складання, монтажу, перероблення або оброблення з подальшим зворотним вивезенням протягом одного року, може бути повністю або частково повернуто власникові товарів при їх вивезенні за межі митної території України та пред’явлен­ні свідоцтв про використання цих товарів для зазначених цілей.
У ряді випадків виникає необхідність повернення надміру стягненого мита. Так, сума надміру стягненого мита підлягає поверненню власникові товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення.

Мито, не сплачене у строки, на які було надано відстрочку та розстрочку сплати, а також не сплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за розпорядженням мит­них органів України у безспірному порядку. Своєчасно не сплачене мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2 % суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати.

Законом України «Про єдиний митний тариф» Кабінету Міністрів України було доручено розробити Єдиний митний тариф. Відповідно до цього 11 січня 1993 р. Кабінет Міністрів України прийняв Декрет «Про Єдиний митний тариф». Цим Декретом було встановлено, що мито сплачується у національній валюті України. Крім того, було визначено, що при ввезенні товарів у межах державного контракту та державного замовлення мито не стягується, а при ввезенні предметів дитячого асортименту ставка на мито зменшується на 50 %.

Законом України «Про внесення змін до Декретів Кабінету Міністрів з питань митного регулювання» до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. було внесено таке доповнення: «Зміна ставок мита, передбачених Єдиним митним тарифом України, здійснюється Кабінетом Міністрів України. Змінювати ставки мита Кабінет Міністрів України має право тільки щодо об’єктів митного оподаткування — товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України».

Аналіз змісту Єдиного митного тарифу дає підстави зробити висновок про його надзвичайну важливість у справі митного обкладення товарів та інших предметів.

Товарна класифікаційна схема Єдиного митного тарифу України (товарна номенклатура) базується на Гармонізованій системі (ГС) опису та кодування товарів. Усі предмети, що підлягають контролю, систематизовано у 21 розділі, 97 главах, 1241 товарній позиції і 5019 товарних підпозиціях, найменування і цифрові коди яких уніфіковано за Гармонізованою системою.

У чотиризначний цифровий код товарної номенклатури закладено основні відомості про товар та його місце в товарній номенклатурі. Перші два знаки означають товарну групу, другі два — відповідно товарну позицію. Чотиризначний цифровий код уніфіковано за Гармонізованою системою. У разі застосування детальнішої товарної класифікації за межами чотиризначного цифрового коду використовуються п’ятий, шостий і подальші знаки цифрового коду.

Узагальнена систематизація товарів у Єдиному митному тарифі зроблена через їх поділ на 21 групу, кожну з яких виділено в окремий розділ, а саме:

Розділ І. Живі тварини і продукція тваринництва.

Розділ II. Продукти рослинного походження.

Розділ III. Жири і масла тваринного або олії рослинного походження, продукти їх розщеплення; приготовлені харчові жири; віск тваринного або рослинного походження.

Розділ IV. Продукція харчової промисловості: алкогольні і безалкогольні напої та оцет; тютюн і його замінники.

Розділ V. Мінеральні продукти.

Розділ VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Розділ VII. Пластмаси і вироби з них: каучук і гумові вироби.

Розділ VIII. Шкіряна сировина, хутро, сировина і вироби з них; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки і подібні їм товари; вироби з кишок (за винятком кетгуту з натурального шовку).

Розділ IX. Деревина і вироби з деревини: деревне вугілля; пробка і вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; корзинні та інші плетені вироби.

Розділ X. Паперова маса з деревини або інших волокнистих рослинних матеріалів; паперові і картонні відходи та макулатура; папір, картон і вироби з них.

Розділ XI. Текстиль і текстильні вироби.

Розділ XII. Взуття, головні убори, парасольки, сонцезахисні парасольки, тростини складні, хлисти, батоги та їх частини, оброблене пір’я та вироби з нього, штучні квіти, вироби з людського волосся.

Розділ XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди і подібних матеріалів; керамічні вироби; скло і вироби з нього.

Розділ XIV. Перли, природні чи культивовані, дорогоцінне чи напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, облаковані дорогоцінними металами, вироби з них: біжутерія, монети.

Розділ XV. Недорогоцінні метали і вироби з них.

Розділ XVI. Машини, устаткування і механізми; електротехнічне устаткування, їх частини; звукозаписуюча і звуковідтворювальна апаратура; апаратура для запису і відтворення телевізійних зображень і звуків; їх частини.

Розділ XVII. Засоби наземного, повітряного і водного транспорту, їх частини і приналежності.

Розділ XVIII. Прилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні та хірургічні; годинники, музичні інструменти, їх частини і приналежності.

Розділ XIX. Зброя і боєприпаси, їх частини.

Розділ XX. Різні промислові товари.

Розділ XXI. Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат.

Вказані вище розділи поділяються на відповідні розділи (групи) від однієї до декількох. Так, розділ XVII «Засоби наземного, повітряного і водного транспорту, їх частини і приналежності» об’єднує чотири групи: 86, 87, 88, 89. Наприклад, група 88 «Літальні апарати, космічні апарати, їх частини» у Єдиному митному тарифі України має такий вигляд:

 

 

Код
товару
згідно
з ГС

Опис товару згідно з ГС

Одиниця виміру

Ставка мита, %

 

преференційна

пільгова

повна

 

88.01

Кулі повітряні і дирижаблі; планери, дельтаплани та інші безмоторні літальні апарати

 

 

10

20

 

88.02

Інші літальні апарати (вертольоти, літаки); космічні кораблі й апарати (включаючи супутники) і ракети-носії

 

 

10

20

 

88.03

Частини літальних апаратів, указаних у позиціях 88.01 або 88.02

 

 

 

 

 

88.04.
00.000

Парашути (включаючи парашути дирижаблів) і ротошути, їх частини

т

 

10

20

 

88.05

Апаратура і пристрої для злітання літаків; гальмувальні пристрої для посадки літаків; наземні тренажери для льотчиків; їх частини

 

 

10

20

З наведеного прикладу видно, що ставки ввізного мита поділяються на три різновиди: преференційні, пільгові та повні ставки. Преференційні ставки, у тому числі звільнення від сплати мита, застосовуються до товарів та інших предметів, що походять з країн, які входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спеціальні митні зони, і при встановленні будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами з участю України. Преференційні ставки застосовуються до товарів та інших предметів, які походять з країн, що розвиваються.

Пільгові ставки застосовуються до товарів та інших предметів, що походять з країн або економічних союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння. Повні (загальні) ставки застосовуються до решти товарів та інших предметів.

Єдиний митний тариф України включає в себе два додатки. Додаток № 1 — це «Перелік країн, що розвиваються». Він включає 145 країн. До них застосовуються преференційні ставки. Додаток № 2 — це «Перелік країн, для яких застосовуються пільгові ставки». Він включає 30 країн (Австралію, Австрію, Бельгію, Болгарію, США, Францію, Японію та ін.). До товарів, що походять з країн, не зазначених у цих додатках, застосовуються повні ставки мита.