3. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Українська держава, враховуючи значення валютного регулювання для успішного соціально-економічного розвитку країни, визначає систему державних органів у цій сфері.

До системи органів, покликаних забезпечити валютне регулювання і валютний контроль, насамперед слід віднести Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, ряд міністерств та відомств (Міністерство зовнішніх економічних зв’язків, Міністерство фінансів, Державний митний комітет та ін.).

Функції, повноваження та деякі інші елементи правового статусу цих органів у сфері валютного регулювання визначені в Декреті «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». Аналіз норм цього декрету (ст. 11—13) дає можливість зробити висновок про те, що в ньому визначені здебільшого повноваження Кабінету Міністрів України і Національного банку України.

Так, відповідно до п. 2 ст. 11 Декрету Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання виконує такі функції: визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України; бере участь у складанні платіжного балансу України; забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей; забезпечує формування і виступає розпорядником Держав­ного валютного фонду України; визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.

Щодо повноважень Національного банку України у сфері валютного регулювання, то вони зводяться до таких. НБУ здійснює валютну політику, виходячи з принципів загальної економічної політики України; складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України; контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України; визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам; видає у межах, передбачених зазначеним Декретом, обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України; нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики; видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування; установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях; установлює за погодженням з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням; забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

Крім того, Національний банк України є головним органом валютного контролю. Він контролює виконання правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів; забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

Функції контролю у сфері валютного регулювання покладені й на інші органи, зокрема на уповноважені банки, Державну податкову адміністрацію України, Міністерство зв’язку України, Державну митну службу України. Так, уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці банки. Державна податкова адміністрація України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України. Міністерство зв’язку України контролює додержання правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України. Державна митна служба України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей.

Важливе значення у зміцненні контролю за використанням валютних цінностей має Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, які незаконно знаходяться за її межами» від 18 червня 1994 р. Відповідно до цього Указу суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, повинні у десятиденний строк продекларувати у Національному банку України наявність (або відсутність) із зазначенням сум усіх належних їм валютних цінностей, які перебувають за межами України, в тому числі одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за кордоном. Крім того, Указ зобов’язує подати Головній державній податковій інспекції України декларацію щодо сум на їхніх рахунках у банках та в інших іноземних фінансових установах, а також щодо сум надходжень валютних цінностей у вигляді доходів (дивідендів), одержаних у результаті здійснення підприємницької діяльності за межами України. Надалі таке декларування здійснюється щоквартально.

Національний банк України та Головна державна податкова інспекція України мають забезпечити суворе збереження таємниці щодо одержаної інформації.

Указ встановлює, що надалі здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності України дозволяється лише за наявності декларації.

Згідно з Указом всі суб’єкти підприємницької діяльності Украї­ни — власники валютних цінностей, розміщених на рахунках і вкладах за межами України з порушенням установленого порядку, зобов’язані переказати у місячний строк ці валютні цінності до уповноважених банків України, а в разі неможливості зробити це з об’єктивних причин — у строк, узгоджений з Національним банком України та Головною державною податковою інспекцією України.

Відповідно до Указу Міністерству фінансів України, Міністерству зовнішніх економічних зв’язків України, Державному митному комітету України разом з Національним банком України розробити та запровадити у десятиденний строк механізм контролю повноти і достовірності даних, які суб’єкти підприємницької діяльності подають на виконання цього Указу. Крім того, Міністерству статистики України за участі Міністерства фінансів України та Національного банку України затвердити та запровадити з третього кварталу 1994 р. щоквартальну звітність усіх суб’єктів підприємницької діяльності щодо одержання доходів і дивідендів в іноземній валюті за межами України, а Національному банку України, міністерствам і відомствам повідомляти у правоохоронні органи України про наявні відомості щодо відкриття з порушенням установленого порядку валютних рахунків та використання цінних паперів суб’єктами підприєм­ницької діяльності України за її межами.

Указом було зобов’язано Кабінет Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України щодо посилення відповідальності за приховування, незаконне використання валютної виручки суб’єктами підприємницької діяльності України.

Така основна характеристика ролі державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю.