2. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

Як зазначалося, Верховна Рада України 17 грудня 1993 р. прийняла Закон «Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні». Ця Програма складається із семи розділів.

У розділі першому «Мета і завдання Програми» зазначено, що її метою є заохочення вкладення іноземного капіталу в пріоритетні галузі економіки України за рахунок надання податкових пільг та страхових гарантій щодо найефективніших інвестиційних проектів, удосконалення системи правового регулювання іноземного інвестування, розвитку інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов іноземного інвестування.

Завдання Програми — забезпечити за рахунок залучення іноземних інвестицій додаткові джерела фінансування, прогресивні структурні перетворення в економіці України, розвиток потужного експортного потенціалу, підвищення технічного та якісного рівня виробництва, зменшення потреб підприємств України в енергоносіях і сировині, ліквідацію існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку України.

Другий розділ «Пріоритетні сфери для іноземного інвестування» визначає 11 таких сфер: агропромисловий комплекс, легка промисловість, лісопромисловий комплекс, машинобудування, медична промисловість, металургійний комплекс і виробництво матеріалів, паливно-енергетичний комплекс, транспортна інфраструктура, зв’язок, хімічна і нафтохімічна промисловість, соціальна інфраструктура.

У третьому розділі «Вимоги до інвесторів, які претендують на одержання додаткових пільг» ідеться про те, що інвестиційні проекти із залученням іноземних інвесторів, стосовно яких останні претендують на одержання додаткових податкових, митних, кредитних пільг та страхових гарантій, мають належати до пріоритетних сфер, визначених у розділі другому Програми, і відповідати таким критеріям:

сприяти створенню нових робочих місць на підприємствах, в які здійснюються іноземні інвестиції;

супроводжуватися впровадженням сучасних або перспективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів технологій;

орієнтуватися на найраціональніше використання сировинної бази України;

сприяти зниженню енергоспоживання на одиницю продукції, що виготовляється;

продукція підприємства з іноземними інвестиціями має бути конкурентоспроможною на міжнародних ринках.

Визнання інвестиційного проекту із залученням іноземних інвесторів таким, що відповідає вказаним вище вимогам, здійснюється Агентством міжнародного співробітництва та інвестицій на підставі висновку незалежної експертної комісії, яку створює це Агентство.

Розділ четвертий «Зміст пільг, які надаються щодо інвестиційних проектів у пріоритетних сферах» до таких пільг відносить: застосування норм прискореної амортизації машин і обладнання; пільги, за якими період звільнення від податку на прибуток (дохід), передбачений у ст. 31 Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування», збільшується залежно від обсягу іноземної інвестиції: для інвестиції до 500 тис. дол. США включно — на один рік, від більш як 500 тис. до 5 млн дол. США включно — на два роки, від більш як 5 млн дол. до 50 млн дол. США включно — на три роки; для інвестиції понад 50 млн дол. США — на п’ять років; повернення 50 % імпортного мита, сплаченого за ввезені з-за кордону товари виробничого призначення, а для імпортованих за кооперацією деталей, вузлів, агрегатів — 100 %, якщо засвідчено їх використання у власному виробництві підприємства з іноземними інвестиціями (зазначені пільги застосовуються протягом п’яти років з моменту схвалення Агентством міжнародного співробітництва та інвестицій іноземного інвестиційного проекту) та інші пільги.

У розділі п’ятому «Удосконалення правового регулювання іноземного інвестування» йдеться про те, що для створення надійних правових гарантій щодо іноземного інвестування необхідно: вирішити питання про надання підприємствам з іноземними інвестиціями, які мають статус юридичної особи України, права власності на земельну ділянку, на котрій розміщуються об’єкти інвестування; спростити процедуру участі іноземних інвесторів у процесі приватизації державного майна; розробити і прийняти порядок відшкодування іноземним інвесторам збитків, у тому числі втрачену вигоду і моральну шкоду, заподіяну в результаті неправомірних дій або неправомірної бездіяльності державних органів України та їх посадових осіб; внести зміни та доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування» щодо спрощення реєстраційної процедури, пов’я­заної з іноземними інвестиціями; підготувати та укласти з країнами — основними економічними партнерами України, а також країнами, які потенційно можуть бути джерелом залучення іноземних інвестицій, двосторонні угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій та угоди про запобігання подвійному оподаткуванню; прийняти закони про охорону інтелектуальної власності згідно з чинними міжнародними договорами (конвенціями) у цій сфері з метою створення умов для інвестицій, пов’язаних з високими технологіями, в Україну.

У розділі шостому «Розвиток інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов іноземного інвестування» зазначається, що з метою створення належних умов для залучення іноземних інвестицій необхідно суттєво вдосконалити техніку діяльності фондових бірж, комерційних банків і страхових компаній України, сформувати розгалужену мережу інвестиційних компаній і фондів трастових і холдингових компаній, аудиторських і консалтингових фірм із залученням до співробітництва і консультацій фахівців ООН, Світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку, Комісії Європейського Союзу та інших міжнародних організацій, а також провідних іноземних фірм.

Крім того, передбачалося створити в Агентстві міжнародного співробітництва та інвестицій Державний реєстр іноземних інвесторів та банк даних про об’єкти іноземного інвестування в Україні, а також заснувати Український банк реконструкції і розвитку, на який покласти функції пільгового кредитування, і Національну страхову компанію України зі страхування ризиків. У цьо­му розділі вказується також на потребу створити автоматизовану інформаційну систему, яка б забезпечила оперативний пошук партнерів у сфері іноземного інвестування, а також належний режим консультаційного обслуговування з питань права, фінансування, кредитування, страхування, техніко-економічної експертизи інвестиційних проектів та вирішити інші питання.

Розділ сьомий «Роль регіонів України в заохоченні іноземних інвестицій» визначає, що Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації можуть розробляти і схвалювати власні програми заохочення іноземних інвестицій, з урахуванням специфіки економіки певних регіонів. Зазначені регіональні програми реалізуються за рахунок пільг, що даються в межах відповідних місцевих податків і зборів, а також коштів бюджетів відповідних регіонів.

Такий короткий зміст розділів Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні, який і визначає її сутність.