ВСТУП

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Даний методичний посібник пропонує студентам  допомогу особливого роду. Він орієнтує не тільки на підготовку і здачу контрольного завдання (це тактика), але і на одержання упорядкованих концентрованого оформлених знань, необхідних для фахівця (стратегія).

У системі наукового знання соціології відведене особливе місце: вона є єдиною із наук, що вивчає суспільство в цілому,  при чому суспільство в його соціально-людському вимірі. Це означає не просто суспільство для людини, а людина в суспільстві, що складає суть соціології і визначає логіку викладу матеріалу даного посібника.

Даний алгоритм дозволив зібрати подачу лекційного матеріалу в два основних блоки: вивчення основних складових суспільства і історії соціології, де показано, яким чином йшло накопичення знань; цій  же задачі служить і підбор першоджерел.

Зміст першого блоку складають теми, які розкривають об'єкт і предмет соціології: аналіз суспільства, цивільне суспільство як об'єкт соціології; аналіз культури, особистості і соціальної взаємодії, соціальних інститутів і соціальної стратифікації.

В другому блоці історія соціології аналізується в трьох періодах: античність,  середньовіччя і новий час, коли соціологія стає точною наукою, яка спирається на емпіричні факти, науковий метод і теорію. Два попередніх періоди характеризують її донауковий етап, коли сукупність ідей, які пояснюють людину і суспільство, формувалася в рамках соціальної філософії

Пропонований посібник складений для допомоги студентам, що самостійно вивчають соціологію як науку не тільки по підручниках і посібникам, але і по оригінальних роботах класиків соціології. Зібрані нами тексти — це, насамперед, зразки теоретичного дослідження в соціології і соціологічному стилі мислення в цілому. При складанні посібника ми уникали хронологій і класифікацій, які ставлять авторів у стрункі ряди по «теоретичних напрямках», по країнах і т.ін. Основним критерієм підбора текстів було відношення їх авторів до постановки й обговорення двох фундаментальних питань теоретичної соціології: питання про природу соціального і питання, як можливе знання про соціальне. Зосередження на цих темах, що є базовими для соціальних наук у цілому, дозволило представити як різноманітність загальнотеоретичних і методологічних позицій, так і широкий спектр понять, що  актуалізують ці питання і складають термінологічний запас сучасного студента.

Це не проста збірка робіт іменитих авторів для написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, а щось більше. Це більше - не результат нашої сваволі, не насильство над історичним матеріалом. Це те,  що йде не ззовні, а зсередини, від характеру самих текстів, що вступають у переклик між собою.

Даний посібник включає також словник-довідник  основних категорій і понять, контрольні завдання для самостійної підготовки, загальну літературу за  курсом  і алгоритм організації самостійної роботи з вивчення соціології.

Тему контрольної роботи студент вибирає відповідно до  останньої  цифри номера залікової книжки: робота складається з двох частин – відповіді на питання і конспекту першоджерел по відповідній темі.