ЗМ 1.2 Суспільство як соціальна система

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Розглядаючи суспільство як цілісну систему, звернути увагу на його трактування. Ознайомитися з поняттям соціальної структури, усвідомити поняття соціального статусу і соціальної ролі, соціальної спільноти і соціальної групи як елементів соціальної структури. Розглянути соціальні інститути суспільства, їх структуру, риси, види і функції.

Соціологічний словник: суспільство, статус, роль, соціальна структура, соціальна група, соціальний інститут, інституціоналізація.

Питання

1.Що таке соціальна система?

2.З яких підсистем, за Т. Парсонсом, складається суспільство?

3.Які дефініції суспільства ви знаєте?

4.Що таке соціальний статус? Які його різновиди ви знаєте?

5.Що таке соціальна роль?

6.Чим характеризується рольовий конфлікт?

7.У чому сутність і призначення соціальних інститутів?

8.Які існують види соціальних інститутів?

Соціологічний аналіз сім’ї слід почати з визначення сім’ї, сімейної групи, шлюбу. Розглянути сім’ю як соціальний інститут і малу соціальну групу. Проаналізувати основні параметри соціологічного вивчення сім’ї, її функції. Звернути увагу на сучасну кризу і перспективи сім’ї.

Соціологічний словник: сім’я, шлюб, тип сім’ї, форма шлюбу, екзогамія, ендогамія, патріархат, матріархат.

Питання

1.Охарактеризуйте специфіку макро- і мікропідходів до аналізу сім’ї.

2.Що таке сім’я, шлюб?

3.Які існують методологічні підходи до аналізу сім’ї.

4.Назвіть основні параметри соціологічного дослідження сім’ї.

5.Визначіть функції сім’ї.

6. Які ознаки кризи сім’ї в сучасному суспільстві?

7.Що розуміють під сімейною політикою

При вивченні соціальної стратифікації розглянути поняття соціальної диференціації і соціальної нерівності, ознайомитися з теоріями соціальної стратифікації і соціальної мобільності. Усвідомити поняття “багатство”, “бідність”, “убогість”, “середній клас”.

Соціологічний словник: страта, нерівність, рівень життя, абсолютна і відносна бідність, відкрита і закрита стратифікація.

Питання

1.Що таке соціальна структура суспільства?

2.Визначіть ознаки соціальної групи.

3.Що таке соціальна стратифікація? Які її критерії використовують в соціології?

4.Визначіть риси багатих, бідних, представників середнього класу.

5.Що таке соціальна мобільність? Які її види і канали існують?

6.У чому полягає різниця між відкритою і закритою стратифікаціями?

7.Які є історичні типи стратифікації?