ЗМ1.3 Особистість в системі культури

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Розглядаючи тему “Соціологія особистості”, необхідно співвіднести поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Звернути увагу на проблему соціальної типології особистості.

Соціологічний словник: особистість, соціалізація, соціальна адаптація, інтерналізація, соціальна структура особистості, соціальний тип особистості.

Питання

1.Яке співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість”?

2.Порівняйте концепції взаємовідносин суспільства й особистості  Е.Дюркгейма, М.Вебера, К.Маркса.

3.Що таке соціалізація, які її етапи?

4.Що таке соціальна структура особистості?

5.Дайте визначення соціального типу особистості.

6.Яку концепцію соціальних типів особистості розробив В.О.Ядов?

Даючи соціологічний аналіз культури, треба зупинитися на соціологічних трактуваннях цього феномена. Розглянути типи, види й форми культури, проаналізувати її основні функції. Звернути увагу на основні соціально-історичні типи соціокультурної регуляції

Соціологічний словник: культура, цивілізація, культурна універсалія, культурний шок, соціокультурний процес.

Питання

1.Які існують підходи до визначення культури?

2.У чому полягає специфіка соціологічного підходу до вивчення культури?

3.Які ви знаєте типи, види і форми культури?

4.Які елементи входять до складу культури?

5.Що таке культурний шок? Які способи виходу з нього існують?

6.У чому полягає сутність соціокультурної динаміки (за П.Сорокіним, А.Молем)

При вивченні теми ”Соціальний конфлікт: сутність і методи розв’язання” слід почати з його визначення як форми прояву соціальних, політичних і економічних протиріч у сучасному світі. Дати загальну характеристику теорій конфлікту, його структурних елементів, типів і динаміки. Звернути увагу на сутність керування конфліктами, форми і способи його розв’язування.

Соціологічний словник: конфлікт, протиріччя, конфліктна ситуація, інцидент, стиль конфліктної поведінки, переговори, медіація.

Питання

1.Що таке конфлікт?

2.Які його види ви знаєте?

3.У чому полягають функціональні та дисфункціональні наслідки конфлікту?

4.Охарактеризуйте структурно-функціональну й динамічно-процесуальну моделі конфлікту.

5.Що таке управління конфліктом, які види діяльності воно передбачає?

6.Які існують методи розв’язання конфліктів?

7.Розкрийте сутність соціологічних концепцій конфлікту Г.Зіммеля, К.Маркса, Л.Козера, Р.Дарендорфа, К.Боулдінга.