1. Проблема систематизації філософського знання

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Сучасні уявлення про філософію. Концепція походження і конструювання філософських систем. Діалектика як теорія систем. Класична і некласична філософія. Філософія і філософствування. Закони й категоріальний апарат філософії. Типологія філософських систем. Філософія як об'єкт пізнання.

2. Онтологія

Філософський зміст проблеми буття. Основні форми буття. Буття людини як фундаментальна проблема філософії. Суспільне й індивідуальне буття. Буття речей, процесів і станів природи. Матерія і свідомість. Основні форми існування матерії. Проблема єдності світу. Сутність і структура свідомості. Діалектика та її альтернативи. Закони і категорії діалектики. Принципи діалектики. «Негативна діалектика». Метафізика як наука і метод. Інтуїтивізм. Еволюціонізм. Софістика і еклектика.

3. Гносеологія

Пізнання як відображення. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Основні принципи теорії пізнання та багатовимірність його форм. Особливості пізнання природного, соціокультурного і духовного світу людини. Пізнання і творчість. Проблеми істини. Об'єктивність істини. Абсолютна і відносна істина. Конкретність істини. Істина й цінність. Сучасні концепції істини. Критерії істини.

4. Соціальна філософія і філософська антропологія

Особливості філософського пізнання суспільства і людини. Роль соціального пізнання в історії. Специфіка предмета соціальної філософії. Співвідношення предметів соціальної філософії та інших гуманітарних наук. Головні категорії соціальної філософії. Суспільство як система, що саморозвивається. Спадковість ідей суспільного розвитку в контексті класових і загальнолюдських пріоритетів. Історичний генезис теоретичних обгрунтувань сутності суспільного поступу: діалектично-матеріалістична концепція, соціологічна, феноменологічно-герменевтична, технократична, моральна, культурологічна та ін.


Суб'єкти суспільного розвитку: індивіди й соціальні спільноти. І Особистість у вимірах філософського аналізу. Матеріальні аспекти розвитку суспільства. Соціально-політична сфера. Духовне життя суспільства. Відчуження як фактор, що зумовлює однобічний розвиток людини. Аксіологія і сучасність. Концепції майбутнього людства.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ: Модуль 1. Філософія

Змістовий модуль 1.1. Історія філософії 1. Предмет філософі

План

Поняття світогляду, його походження, структура, сутність і роль у житті людини.

Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософи.

Структура і функції філософії.

Література

Філософія: Навч. посібник / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1996. — Розділ 1.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник /1. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Брак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 1.

Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, 1.1. Каль­ний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 1.

Философия: Учебник для высших учеб. заведений. — Ростов н/Д., 1996. —Глава 1.

2. Філософія Стародавнього світу План

Принципи періодизації історії філософії.

Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай, Єгипет, Вавілон, Палестина, Іран).

Антична філософія.

Література

Виндельбанд В. История древней философии. — К.: Тандем, 1995.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. І. В. Бичка та ін. — К.: Либідь, 1994. —Лекція 2, 3.

Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, 1.1. Кальний

та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2,

1,2.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. — М.: Высш. шк., 1981.

3. Філософія Середньовіччя

План

Етапи розвитку філософії Середньовіччя в Західній Європі

Арабська і єврейська філософія Середньовіччя.

Філософія епохи Відродження.

Філософія Реформації.

Література

История философии: Запад — Россия — Восток. Книга вторая: Фи­лософия XV—XIX вв.: Учебник для студентов вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. — М.: Греко-латинский кабинет, 1996.

Філософія: Підруч./ Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І.І. Кальний та ін /За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2,

3.

Філософія. Курс лекцій. — К.: Либідь, 1994. — Лекції 4, 5.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии.— М.: Высш. шк., 1991.

4. Філософія Нового часу План

Основні риси філософії Нового часу. Наукова революція XVII ст.

Емпіризм і гносеологія Ф. Бекона, Т. Гоббса.

Дуалізм і раціоналізм Р. Декарта, пантеїзм Б. Спінози, монадологія Г. Лейбніца.

Суб'єктивний ідеалізм і агностицизм ( Д. Берклі, Д. Юм).

Французькі матеріалісти XVIII ст. (Д. Дідро, П.-А. Гольбах, Ш.-Л. Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо).

Література

Філософія. Курс лекцій: Навч.  посібник / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 6.

Філософія: Підручник /Г.  А. Заїченко, В.   М. Сагатовський, І.І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2,

3.

Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков: Уч. пособие. —М.: Высш. шк., 1984.

5. Німецька класична філософія План

1. Історичні умови формування класичної німецької філософії, її основні

риси.

Філософські та соціально-етичні погляди І. Канта.

Післякантівський суб'єктивний ідеалізм (Й. Фіхте).

Діалектика і натурфілософія Ф. Шеллінга.

Об'єктивний ідеалізм і діалектика Г. Гегеля.

Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха.

Література

Філософія: Підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. 1. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2,

5.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горактаін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 7.

История философии: Запад — Россия — Восток. Книга вторая: Философия XV-ХГХ вв.: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. — М: Греко-латинский кабинет, 1996. — Главы 5-9.

6. Історія філософії України План

Давньослов'янська міфологія  — колиска  філософської думки України-Русі.

Філософська думка Київської Русі.

Філософські ідеї в духовній культурі України XII-XIII ст.

Гуманізм епохи Відродження в Україні.

Філософія   в Києво-Могилянській   академії.   Філософія «серця» Г. С. Сковороди.

Український романтизм.

Українська академічна філософія. Філософські погляди П. Юркевича.

Російськомовна школа «Київського кола» другої половини XIX— початку XX ст.

Світоглядно-філософська ситуація в Радянській і пострадянській Україні.

Література

Історія філософії України: Підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І. В. Бичко та ін, — К.: Либідь, 1994.

Історія  філософії України. Хрестоматія / Упоряд. М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. — К.: Либідь, 1993.

7. Тенденції розвитку сучасної філософії

План

Марксистська філософія, її структура, проблеми й основні різновиди.

Позитивізм і неопозитивізм, його різновиди. Екзистенціалізм та його різновиди. Філософська антропологія. Персоналізм і неоперсоналізм. Неотомізм.

Література

Андерсен П.  Размышления  о  западном  марксизме.  На путях исторического материализма / Пер. с англ. — М.: Интер — Версо, 1991.

Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін. /Заред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 4.

Філософія: Курс лекцій / За ред. І.В.Бичка, В.Г.Табачковського, Г.І.Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 12.

Зарубіжна філософія XX ст.: У 6 кн. / Ред. кол.: Г. І. Волинська, С. О. Кичигин, М. Ф. Тарасенко. — К.: Довіра, 1993. — Кн. 6.

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

1. Проблеми систематизації філософського знання

План

Принципи побудови філософських систем.

Класичні й некласичні підходи до побудови систем науки і філософії.

Структура філософських систем, їх типологія.

Філософія як об' єкт дослідження.

Проблема систематизації законів та категоріального складу фі­лософії.

Література

Алексеев П. В., Панин А. В. Диалектический материализм (Общие теоретические принципы): Уч. пособие. — М.: Высш. шк., 1987. — Разд. 1.

Кувакин В. А. Что такое философия? — М.: Изд-во МГУ, 1989.

Ильенков 3. В. Философия и культура. — М.: Политиздат, 1991.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. — М.: Прогресс,

1990.

2. Онтологія План

Сутність і основні форми буття.

Буття матеріального. Матерія і рух. Простір і час.

Буття людини.

Буття ідеального. Свідомість, її структура.

Діалектика та її альтернативи.

Буття соціального.

Література

Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, 1.1. Кальний та ін. / За ред. Г. А Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 5-10.

Філософія: Курс лекцій / За ред. І. В. Бичка, В.Г.Табачковського, Г.І.Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекції 13-18.

Философия: Учебник для высших учебных заведений. — Ростов н/Д: Феникс, 1996. — Гл. III-VI.

3. Гносеологія План

Основні принципи теорії пізнання.

Пізнання як відображення. Суб'єкт і об'єкт пізнання.

Єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні.

Емпіричний і теоретичний рівні пізнання.

Творчість та інтуїція.

Проблема істини, її критерії.

Література

1.         Філософія: Підруч. /Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, 1.1. Кальний та
ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 11-12.

2.         Філософія: Курс лекцій / За ред. І.В.Бичка, В.Г.Табачковського,
Г.І.Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 20.

4. Соціальна фііософія і фціософська антропологія

План

1.Особливості філософського пізнання суспільства і людини.

Природні умови розвитку суспільства.

Матеріальне виробництво як основа розвитку суспільства.

Соціально-політична сфера суспільства.

Духовні виміри життя суспільства.

Філософська антропологія.

Самостійна навчальна робота студента

Вивчення    курсу філософії здійснюється,     крім лекційних та семінарських форм, у таких формах СРС:

самостійна робота з філософською літературою, конспектування першоджерел (див. список літератури);

контрольні роботи, захист їх (див. тематику );

розв'язування тестів (див. тести та ін.);

складання словника;

упорядкування інформації про відомих філософів і філософські школи ; аналітична робота з філософськими текстами.

 

Найменування змістових модулів, що виносяться для

Години

 

Форма звіту

самостійної роботи

 

 

 

1

2

3

Змістовий модуль 1.1. Історія філософії

 

 

Словник категорій, контрольна робота, тести, контрольні питання і завдання

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

 

 

 

Предмет філософії

8

 

 

Філософія Стародавнього світу

8

 

 

Філософія Середньовіччя

8

 

 

Філософія Нового часу

8

 

 

Німецька класична філософія

8

 

 

Історія філософії України

8

 

 

Тенденції розвитку сучасної філософії

8

 

 

Змістовий модуль 1.2. Система філософії

 

 

Словник категорій, контрольна робота, тести, аналіз текстов.

Обов'язкові укрупнені навчальні елементи

 

 

 

Проблеми систематизації філософського знання

9

 

 

Онтологія

9

 

 

Гносеологія

9

 

 

Соціальна філософія і філософська антропологія

9