АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Писаревський І. М - Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект

МОНОГРАФІЯ

ЗА РЕДАКЦІЄЮ І. М. ПИСАРЕВСЬКОГО

Харків

ХНАМГ

2010

УДК 338.45:640.41:332.1 ББК 65.441.357 + 65.04 П78

Автори:

Ірина Борисівна Андренко, доцент, кандидат економічних наук; Наталя Миколаївна Влащенко, ст. викладач; Ольга Миколаївна Кравець, ассистент;

Раїса Семенівна Ладиженська, доцент, почесний член Асоціації готельних об 'єднань і готелів міст України;

Лариса Анатоліївна Нохріна, доцент, кандидат технічних наук; Лариса Володимирівна Оболенцева, доцент, кандидат економічних наук; Надія Борисівна Петрова, ст. викладач, кандидат економічних наук; Марія Миколаївна Поколодна,, доцент, кандидат географічних наук; Ірина Леонідівна Полчанінова, асистент; Антон Анатолійович Рябєв, асистент; Ірина Василівна Середа, асистент.

Рецензенти:

О.М. Тищенко, доктор економічних наук, профессор, заступник директора Науково-дослідного центру Індустіальних проблем розвитку НАН України.

В.М. Соболев, доктор економічних наук, профессор, завідуючий кафедрою Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Харківської національної академії міського господарства (протокол № 4 від 25 грудня 2009 р.)

Проблеми   розвитку   туризму   і   готельного господарства: П78 регіональний аспект: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 276 с. ISBN 978-966-695-161-1

Розглянуті теоретико-методологічні проблеми розвитку туризму і готельного господарства в розрізі регіонів України. Обґрунтовано теоретичні основи розвитку вітчизняної туристичної індустрії в контексті регіональних тенденцій ринку туристичних послуг. Досліджено проблеми теорії та регіональної практики розвитку підприємств готельної і санаторно-курортної сфери, виявлені проблеми оцінки і оптимізації використання туристської сфери Харківського регіону.

Для керівників і фахівців сфери управління готельним господарствои і туристичної сфери, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів за напрямками „Економіка" та „Менеджмент".

УДК 338.48:640.41:332.1 ББК 65.441.357 + 65.04

ISBN 978-966-695-161-1

© Писаревський І. М., 2010 © ХНАМГ, 2010