1.3. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристських підприємств, готельних та санаторно-курортних закладів (структурно-динамічний підхід)

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Андренко Ірина Борисівна, к.е.н, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства

Активізація розвитку туризму й загострення конкуренції на туристському ринку вимагає використання найбільш ефективних методів управління всіма підприємствами туристської сфери (готелями, турфірмами, санаторно-курортними закладами та ін.). Вибір цих методів для кожного окремого підприємства повинен ґрунтуватися на результатах детально проведеного фінансово-економічного аналізу діяльності.

Теоретичні аспекти аналізу діяльності підприємств у ринкових умовах функціонування розкриті в численних працях вітчизняних і закордонних науковців, зокрема Савицької Г.В., Гінзбурга А.І., Долі В.Т., Костюк В.О., Соболевої О.О., Соболева 1.1. та ін. [1-4]. Сучасні існуючі методи не в повній мірі дають можливість здійснювати ефективний аналіз пропозиції і реалізації послуг туристських підприємств, готельних та санаторно-курортних закладів, що не відповідає сучасним вимогам. Тому особливої актуальності набувають питання прикладного аналізу на базі даних статистичної звітності.

Метою даної роботи є удосконалення методичного підходу до аналізу обсягу пропозиції і реалізації послуг туристських підприємств, готельних та санаторно-курортних (оздоровчих)закладів за рахунок проведення структурно-динамічного аналізу на базі даних статистичної звітності.

1.3.1. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг готельного

підприємства

Інформаційна база: дані статистичної звітності за формою №1- Готель "Звіт про роботу готелю" за ряд років, наприклад за 3 роки.

Алгоритмічна модель проведення структурно-динамічного аналізу:

охарактеризувати готельне підприємство за довідковими даними, даними Розділу 1 (характеристика підприємства) і Розділу 2 (структурні підрозділи сфери сервісу);

проаналізувати номерний фонд готелю (зміни місткості і структури номерного фонду за 3 роки);

розрахувати основні показники діяльності готельного підприємства і проаналізувати їх динаміку;

проілюструвати наочно динаміку основних показників діяльності готельного підприємства за допомогою різних типів діаграм;

скласти пояснювальну аналітичну записку, в якій: прокоментувати результати розрахунків; виявити фактори, що впливають на фінансові результати діяльності готельного підприємства; надати пропозиції щодо активізації роботи готельного підприємства [5].

Послідовність виконання:

1. Спочатку необхідно охарактеризувати готельне підприємство за довідковими даними, даними Розділу 1 "Характеристика підприємства" і Розділу 2 "Структурні підрозділи сфери сервісу" і рекламною інформацією готельного підприємства за такою послідовністю:

найменування організації,

поштова адреса,

тип підприємства,

категорія підприємства,

структурні підрозділи сфери сервісу,

основні види діяльності.

Далі доцільно проаналізувати потенційні можливості надання послуг:

а)         проаналізувати структуру і динаміку площ готелю за 3 роки, виявив
питому вагу житлової площі;

б)         проаналізувати динаміку кадрового потенціалу.

2. Проаналізувати динаміку місткості готельного підприємства.


Проаналізувати структуру номерного фонду готельного підприємства (див. табл. 1.3.1), дані представити у вигляді таблиці 1.3.2 і для наочності проілюструвати графічно зміну місткості і структури номерного фонду готельного підприємства за 3 роки.

* Тут і далі відповідно Р - розділ, р - рядок, гр. - графа форми статистичної звітності.

За результатами аналізу зробити висновки щодо зміни місткості готелю, складу і структури номерного фонду за аналізований період. Надайте оцінку впливу основних факторів на динаміку пропускної спроможності готелю.

3. Діяльність готельного підприємства відображають натуральні й вартісні показники. Аналізуючи дані статистичної звітності готельного підприємства за формою №l - готель доцільно розрахувати і проаналізувати наступні показники (див. табл. l .3.3).

Отримані результати доцільно подати у вигляді табл. l .3.4.

Для того, щоб виявити закономірності змін основних показників діяльності готельного підприємства необхідно проаналізувати їх динаміку, для чого застосовують наступні показники:

Абсолютний приріст характеризує розмір збільшення (зменшення) рівня ряду за певний період. Абсолютні прирости можуть бути обчислені як ланцюгові, так і базисні; їх розраховують як різницю рівнів динамічного ряду. Середній абсолютний приріст розраховують за формулою середньої арифметичної простої з ланцюгових приростів.

Темп зростання характеризує інтенсивність зміни рівнів динамічного ряду і являє собою кратне відношення рівнів у формі коефіцієнта чи відсотка. Темпи зростання також можуть бути обчислені як ланцюгові та базисні. Добуток ланцюгових темпів зростання за певний період дорівнює відповідному базисному темпу зростання за цей же період.

Темп приросту - це відношення абсолютного приросту до попереднього чи початкового рівня. У першому випадку він є ланцюговим, у другому - базисним.

Абсолютне значення одного відсотка приросту - це відношення абсолютного

ланцюгового приросту до ланцюгового темпу приросту. Його величина дорівнює 1/100 частини попереднього рівня.

Середній темп зростання і темп приросту дозволяє визначити загальну тенденцію зміни аналізованого показника за весь пройдений період, охоплений рядом динаміки.

Нижче наведено формули для розрахунку показників динаміки.

Абсолютний приріст:

ланцюговий: Pk-Pk-1 ; (1.3.1)

базисний: Pk-P1 ; (1.3.2) темп зростання:

Надпись: Pланцюговий:

k-1

х100 ;

(1.3.3)

базисний:     х100 ;

(1.3.4)

темп приросту:

Р - P

- ланцюговий:   к    к-1 x1QQ ; (1.3.5)

Pk - Ppk -1

- базисний:   k    1 xlOO ; (1.3.6) Pl

(1.3.8)

абсолютне значення одного відсотку приросту: Q.QlPk-і ; (1.3.7)

-  •     Л P

середній рівень ряду: ;

середній темп зростання:

к-1

'-P- x1QQ ; (1.3.9) . P1

де Pk і Р1 - відповідно кінцевий і базисний рівні динамічного ряду,

k- число рівнів.

Отримані результати дають можливість встановити тенденції змін обсягу послуг за аналізований інтервал часу:

рівномірне зростання або зниження обсягу послуг,

повільне зростання або зниження,

прискорене зростання або зниження

і виявити тенденцію розвитку аналізованих показників, оцінити інтенсивність їх змін, обгрунтувати планові (прогнозні) величини цих показників на майбутній період.

Якщо додатково до форми №1-готель є в наявності план роботи готельного підприємства на три роки і дані про його виконання, можливо проаналізувати виконання виробничої програми готелю. Перед усім, порівнюють фактичні показники з плановими, визначаючи абсолютні і відносні відхилення і відсоток виконання плану. Для цього розраховують наступні коефіцієнти:

а)         коефіцієнт планового завдання Кп - відношення запланованого обсягу
послуг до базисного:

Кп       , (1.3.1Q)

тг б

б)         коефіцієнт виконання плану Кф - відношення фактично досягнутого
рівня обсягу послуг до запланованого:

Кл        , (1.3.11)

 

 

 

в) коефіцієнт динаміки - відношення фактично досягнутого рівня обсягу послуг до базисного:

У,

Кд =уф, (1.3.12)

б

де Уп ,Уф ,Уб - плановий, фактичний і базисний рівні обсягу послуг. Між коефіцієнтами існує така залежність:

Кд = КпхКф; d}    Y-± = ^; (1.3.13)

Уб  Уб Уп

К К

тоді Кп =     ; Rh = Кд (1.3.14)
п   Кф    Ф   Кп v '

У ході аналізу можливо надати оцінку виконання плану не тільки в цілому по підприємству, але й по окремим послугам.

Далі слід зробити висновки щодо виконання виробничої програми готелю.

Якщо є дані, які свідчать, що діяльність готельного закладу зазнає постійного впливу сезонних коливань попиту, тоді в ході аналізу необхідно:

проаналізувати зміну виробничої потужності готелю упродовж звітного

року;

проаналізувати обсяги реалізації готельних послуг упродовж звітного

року;

-           проаналізувати ступінь використання можливої пропускної спроможності готелю упродовж звітного року по місяцях;

-           визначити сезонні зміни впродовж року, розрахувати коефіцієнт сезонності надання послуг; графічно відобразити зміни обсягу надання послуг у готелі, визначити пікові періоди;

надати критичну оцінку стану використання пропускної спроможності готелю, обсягу надання послуг; запропонувати можливі заходи щодо збільшення обсягів надання послуг.

У ході аналізу необхідно зробити висновки щодо ефективності використання виробничої потужності готельного закладу, проаналізу-вавши співвідношення показників: кількість ліжко-діб в інвентарі, кількість ліжко-діб в експлуатації та кількість наданих ліжко-діб. Відобразити це графічно.

Зробити висновки щодо динаміки коефіцієнту завантаження готелю, виявити фактори, які впливають на його зміни і надати оцінку їх впливу.


При аналізі обсягу пропозиції і реалізації послуг необхідно проана­лізувати розподіл наданих послуг за окремими категоріями споживачів (див. табл. 1.3.5), результати аналізу подати у вигляді табл. 1.3.6 і проілюструвати графічно.


 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 1.3.5 1                                      2                                3 4

 

 

р.32-1.гр.1 ,ЛЛП/ р.32.гр.1

 

...                                        ...                               ... %

Країна п

Д( Госттп)

Гост.

ін.п х100%-Гост.

ін.

- р.3? - П.гр.1 х100%% р.32.гр.1

%

Розподіл гостей за віком

діти до 14 років

Д( Гост<14 років )

Гост.

<14 років Гост. х100%-

- р.31.гр.2 х100% р.31.гр.1

%

підлітки 15-17 років

Д( Гост15-17 років)

Гост.

15-17 років Гост. х100%-

- р.31.гр.3 х100%% р.31.гр.1

%

Таблиця 1.3.6 - Склад і структура гостей

Показник

„.         Кількість гостей,     „ п/ Рік                   .г              Питома вага, % осіб

1

2                    3 4

Кількість гостей, всього

t1

t2

t3

у тому числі іноземних громадян

t1

t2

t3

Розподіл іноземних громадян по державах світу, з яких вони прибули

Країна 1

t1

t2

t3

-

t1

t2

t3

 


Результати аналізу складу і структури гостей дозволяють у подальшому ефективно застосовувати маркетинговий інструментарій в управлінні готельним підприємством, бо можливо виявити фактичні основні сегменти споживачів готельних послуг і проаналізувати їх динаміку.

Зробити висновки щодо складу і структури гостей. Охарактеризувати найбільш перспективні сегменти споживачів.

Особливу увагу слід приділити аналізу фінансових показників. А саме проаналізувати динаміку і структуру доходів готельного підприємства. Зробити висновки щодо динаміки і структури доходів, виявити фактори, які впливають на їх зміни і надати оцінку їх впливу. Далі слід проаналізувати динаміку і структуру витрат готельного підприємства і зробити висновки щодо їх динаміки і структури.

Проаналізувати динаміку отриманого фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, зробити висновки щодо прибутковості (збитковості) роботи підприємства.

Зробити висновки щодо тенденції розвитку готельного підприємства, надавши оцінку ефективності використання наявної матеріально-технічної бази готельного підприємства, динаміки загального обсягу і зміни структури наданих готелем послуг. Визначити резерви збільшення обсягів реалізації готельних послуг і оптимізації використання номерного фонду. Сформулювати

пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності готельного підприємства, запропонувати можливі заходи, спрямовані на збільшення обсягів реалізації готельних послуг.

1.3.2. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства

Інформаційна база: дані статистичної звітності за формою №1-ТУР "Звіт про діяльність туристської організації за ряд років, наприклад за 3 роки. Алгоритмічна модель проведення структурно-динамічного аналізу:

охарактеризувати туристське підприємство за довідковими даними, даними Розділу 1 (власні підприємства розміщення туристів) і Розділу 2 (власні підприємства харчування);

розрахувати основні показники діяльності туристського підприємства і проаналізувати їх динаміку;

3)         проаналізувати структуру обслугованих туристів за цілями
відвідування, за віковими категоріями і зміни структури за 3 роки (за даними
Розділів 3 і 3а);

проаналізувати розміщення туристів на території України і середню тривалість перебування в закладах розміщення (за даними Розділу 4);

проаналізувати дані про в'їзд іноземних туристів - динаміку кількості іноземних туристів і структуру туристських потоків, динаміку кількості туро-днів і середню тривалість подорожі за країнами, з яких прибули іноземні туристи (за даними Розділу 5);

проаналізувати дані про туристів, які виїжджали за кордон - динаміку кількості туристів і структуру туристських потоків, динаміку кількості туро-днів і середню тривалість подорожі за країнами, до яких виїжджали туристи, структуру обслугованих туристів, які виїхали повітряним, залізничним, автомобільним і морським транспортом (за даними Розділу 6);

за даними Розділу 7 проаналізувати основні фінансово-економічні показники та їх динаміку;

проілюструвати наочно динаміку основних показників діяльності туристського підприємства за допомогою різних типів діаграм;

скласти пояснювальну аналітичну записку, в якій: прокоментувати результати розрахунків; виявити фактори, що впливають на фінансові результати діяльності туристського підприємства; надати пропозиції щодо активізації роботи туристського підприємства [6].

Послідовність виконання:

Спочатку необхідно охарактеризувати туристське підприємство за довідковими даними, даними Розділу 1 (власні підприємства розміщення туристів) і Розділу 2 (власні підприємства харчування). В характеристиці необхідно розкрити:

назву суб' єкта туристичної діяльності,

№ ліцензії і № в реєстрі,

поштовий індекс і адресу,

форму власності,

назву міністерства (відомства), акціонерного товариства тощо у віданні якого перебуває субєкт туристичної діяльності,

наявність і кількість власних підприємств розміщення туристів (готелів, санаторіїв, пансіонатів з лікуванням, санаторіїв-профілакторіїв, кемпінгів, мотелів, турбаз, молодіжних таборів, центрів), їх місткість,

наявність і кількість власних підприємств харчування (ресторанів, барів, кафе, інших) і кількість посадкових місць у них.

При наявності додаткової інформації слід охарактеризувати основні напрямки діяльності.

Далі слід розрахувати основні показники діяльності туристського підприємства і проаналізувати їх динаміку.

Аналізуючи дані статистичної звітності за Формою №1-ТУР доцільно розрахувати і проаналізувати наступні показники (див. табл. 1.3.7), результати подати у вигляді табл. 1.3.8.


Суб'єкти туристської діяльності заповнюють рядки з індексом «о», якщо вони обслуговували туристів за прямими договорами і рядки з індексом «а», якщо надавали туристські послуги за субдоговорами.

Особливості розрахунку динаміки показників див. підпункт 1.3.1.

За результатами проведеного аналізу необхідно зробити висновки щодо обсягів реалізованих послуг туристським підприємством, побудувати графіки динаміки загальної кількості туристів і кількості туро-днів, наданих туристам за три роки.


3. Протягом трьох років туристи, обслуговані аналізуємим туристським підприємством подорожували з різною метою, яку слід проаналізувати за допомогою табл. 1.3.9.

За результатами проведеного аналізу необхідно зробити висновки щодо структури туристів за цілями відвідування, побудувати графіки динаміки кількості туристів, які подорожували з різною метою.

Також у ході аналізу необхідно проаналізувати розподіл туристів, подорожуючих з кожною метою, наприклад розподіл туристів, які подорожували зі службовою, діловою, метою бізнесу і метою навчання проаналізувати за допомогою табл. 1.3.10. За результатами проведеного аналізу необхідно зробити висновки щодо розподілу туристів, які подорожували зі службовою, діловою, метою бізнесу і метою навчання, побудувати графіки динаміки кількості туристів, які подорожували з такою метою, та їх структури.

 


Аналогічно провести аналіз розподілу туристів, які подорожували з метою дозвілля і відпочинку, з метою лікування, з метою спортивно-оздоровчого туризму та з іншою метою. Отримані результати представити у вигляді табл. 1.3.11 - 1.3.14 і проілюструвати графічно.

Зробити висновки щодо структури обслугованих туристів залежно від мети подорожі. Охарактеризувати найбільші сегменти споживачів і надати пропозиції щодо перспектив розвитку окремих видів туризму в діяльності туристського підприємства.
Далі слід проаналізувати структуру обслугованих туристів за віковими категоріями. Отримані результати подати у вигляді табл. 1.3.15 і проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо вікового складу обслугованих туристів, визначити перспективні сегменти туристів і надати пропозиції щодо необхідності активізації маркетингової діяльності для залучення окремих сегментів споживачів.

Але для того, щоб зробити висновки щодо діяльності туристського підприємства недостатньо проаналізувати динаміку і кількість обслугованих туристів. Також важливими показниками, що відображають попит на послуги туристського підприємства є кількість наданих туристам туро-днів і кількість туро-днів на 1 туриста, тобто тривалість подорожі. Тому необхідно визначити, як за аналізований період змінилися ці показники (див. табл. 1.3.16). Результати аналізу проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо динаміки кількості туро-днів, наданих туристам за кожним типом туризму.

4. Якщо туристське підприємство обслуговувало іноземних і внутрішніх туристів, доцільно проаналізувати розміщення туристів на території регіону України (табл. 1.3.17). За результатами аналізу зробити висновки, щодо найбільш популярних закладів розміщення в Україні, побудувати графіки.


Далі необхідно проаналізувати дані про в'їзд іноземних туристів і дані про туристів, які виїжджали за кордон.

Якщо туристське підприємство обслуговувало іноземних туристів, тоді доцільно проаналізувати їх структуру і розподіл за країнами прибуття. Результати аналізу подати у вигляді табл. 1.3.18 - 1.3.19 і проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо структури в' їзного турпотоку, надати пропозиції щодо перспектив розвитку в' їзного туризму.

Далі проаналізувати динаміку і розподіл туристів, які виїжджали за кордон протягом трьох років (див. табл. 1.3.20). Зробити висновки щодо динаміки кількості туристів і їх активності. Проаналізувати структуру туристів, які виїжджали за кордон і зробити висновки, щодо найбільш популярних напрямків туризму (країн, в які туристи виїжджають) і розвитку виїзного туризму. Результати аналізу проілюструвати графічно.Слід враховувати, що туристи, які виїжджають за кордон, користуються різними видами транспорту, серед яких: повітряний, залізничний, автомобільний і морський, що обумовлено перш за все транспортною доступністю країн, а іноді й особливістю подорожі. Тому доцільно проаналізувати розподіл туристів, які виїжджали за кордон. Результати аналізу подати у вигляді табл. 1.3.21 і проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо транспортного обслуговування туристів. Проаналізувати структуру туристів, які подорожували окремими видами транспорту. Наприклад, структуру туристів, що подорожували повітряним транспортом проаналізувати за допомогою табл. 1.3.22. Аналогічно проаналізувати структуру туристів, обслугованих залізничним, автомобільним і морським транспортом. За результатами аналізу зробити висновки.


7. Важливим показником, що характеризує діяльність туристського підприємства є обсяг наданих туристських послуг у вартісному вимірюванні. Тому особливу увагу слід приділити аналізу фінансових показників. А саме проаналізувати динаміку і структуру доходів туристського підприємства. Зробити висновки щодо динаміки і структури доходів, виявити фактори, що впливають на їх зміни і надати оцінку їх впливу.

Далі слід проаналізувати динаміку і структуру витрат туристського підприємства і зробити висновки щодо їх динаміки і структури.

Проаналізувати динаміку отриманого фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, зробити висновки щодо прибутковості (збитковості) роботи підприємства.

Зробити висновки щодо тенденції розвитку туристського підприємства, надавши оцінку динаміки загального обсягу і зміни структури наданих послуг. Визначити резерви збільшення обсягів реалізації туристських послуг. Сформулювати пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності туристського підприємства, запропонувати можливі заходи, спрямовані на збільшення обсягів реалізації туристських послуг.

1.3.3. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг санаторно-курортного

(оздоровчого) закладу

Інформаційна база: дані статистичної звітності за формою №1-курорт "Звіт санаторно-курортного (оздоровчого) закладу" за ряд років, наприклад за 3 роки.

Алгоритмічна модель проведення структурно-динамічного аналізу:

охарактеризувати санаторно-курортний (оздоровчий) заклад за довідковими даними та даними Розділу 1 (Характеристика закладу станом на 01.10.200_ р.);

розрахувати основні показники діяльності санаторно-курортного (оздоровчого) закладу і проаналізувати їх динаміку;

проаналізувати структуру оздоровлених осіб і зміни структури за 3 роки (за даними Розділу 3); проаналізувати дані про оздоровлених іноземних туристів - динаміку кількості оздоровлених іноземних туристів динаміку кількості фактично проведених іноземцями ліжко-днів за країнами, з яких прибули іноземні туристи (за даними Розділів 3,4); проаналізувати дані про оздоровлених дітей (за даними Розділу 6)

за даними Розділу 5 та при наявності додаткової інформації проаналізувати основні фінансово-економічні показники та їх динаміку;

проілюструвати наочно динаміку основних показників діяльності санаторно-курортного (оздоровчого) закладу за допомогою різних типів діаграм;

6) скласти пояснювальну аналітичну записку, в якій: прокоментувати результати розрахунків; виявити фактори, що впливають на фінансові результати діяльності санаторно-курортного (оздоровчого) закладу та надати пропозиції щодо активізації його роботи [7].

Послідовність виконання:

Спочатку необхідно охарактеризувати підприємство за довідковими даними та даними Розділу 1 (Характеристика закладу станом на 01.10.200_ р.).

У характеристиці необхідно розкрити: назву санаторно-курортного (оздоровчого) закладу; його місцезнаходження; форму власності та форму фінансування; назву підприємства, установи, організації, якому належить санаторно-курортний (оздоровчий) заклад та її місцезнаходження; назву підприємства, установи, організації, яка орендує заклад або його частину. Також необхідно зазначити: тип закладу, його спеціалізацію, спрямованість обслуговування (для дітей або усіх категорій населення); розташування (на курорті або поза курортом); назва курорту; сезонність функціонування; тривалість перебування; загальна площа; середньооблікова кількість працюючих. При наявності додаткової інформації слід охарактеризувати основні напрямки діяльності.

Далі слід розрахувати основні показники діяльності санаторно-курортного (оздоровчого) закладу і проаналізувати їх динаміку.

Аналізуючи дані статистичної звітності за Формою №1-курорт доцільно розрахувати і проаналізувати наступні показники (див. табл. 1.3.23), результати представити у вигляді табл. 1.3.24.

За результатами проведеного аналізу необхідно зробити висновки щодо обсягів наданих санаторно-курортним (оздоровчим) закладом послуг, побудувати графіки динаміки загальної кількості оздоровлених осіб і кількості наданих ліжко-днів за три роки.


ліжко-днів і кількість ліжко-днів на 1 оздоровленого, тобто тривалість оздоровлення у закладі. Тому слід визначити як за аналізований період змінилися ці показники (див. табл. 1.3.25). Результати аналізу проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо динаміки фактично наданих ліжко-днів.

3. Протягом трьох років змінювалась структура оздоровлених санаторно-курортним закладом осіб, яку слід проаналізувати за допомогою табл. 1.3.26. За результатами проведеного аналізу необхідно зробити висновки щодо структури оздоровлених осіб за терміном перебування, типом оздоровлення, побудувати графіки динаміки і структури оздоровлених осіб. Охарактеризувати найбільші сегменти споживачів послуг санаторно-курортного (оздоровчого) закладу і надати пропозиції щодо перспектив розвитку надання закладом послуг.

Таблиця 1.3.25 - Динаміка кількості фактично наданих ліжко-днів

 

 

 

 

 

Кількість ліжко-днів

 

tl

t2

t3

Показники

всього

на 1 оздо-

всього

на 1 оздо-

всього

на 1 оздо-

 

ровленого

ровленого

ровленого

Кількість фактично

 

 

 

 

 

 

наданих ліжко-днів

 

 

 

 

 

 

усього

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

іноземним громадянам

 

 

 

 

 

 

 

Далі слід проаналізувати структуру оздоровлених осіб за віковими категоріями. Отримані результати представити у вигляді табл. 1.3.27 і проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо вікового складу оздоровлених, визначити перспективні сегменти туристів і надати пропозиції щодо необхідності активізації маркетингової діяльності для залучення окремих сегментів споживачів.

 


Якщо санаторно-курортний (оздоровчий) заклад обслуговував іноземних туристів, слід проаналізувати їх структуру і розподіл за країнами прибуття. Результати аналізу представити у вигляді табл. 1.3.28 і проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо структури оздоровлених іноземних громадян, надати пропозиції щодо перспектив розвитку в'їзного туризму.


Якщо санаторно-курортний (оздоровчий) заклад обслуговував дітей, слід проаналізувати їх структуру. Результати аналізу представити у вигляді табл. 1.3.29 і проілюструвати графічно. Зробити висновки щодо структури оздоровлених дітей, надати пропозиції щодо перспектив обслуговування цього сегменту.

Чернігівська обл.

м. Київ

м. Севастополь
інші країни


Аналогічно можливо проаналізувати структуру і розподіл за регіонам оздоровлених у червні-серпні дітей, оздоровлених у групах цільового призначення і оздоровлених дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

4. Важливим показником, що характеризує діяльність санаторно-курортного (оздоровчого) закладу, є обсяг наданих послуг у вартісному вимірюванні. Тому особливу увагу слід приділити аналізу фінансових показників. Зробити висновки щодо динаміки і структури доходів, виявити фактори, що впливають на їх зміни і надати оцінку їх впливу. Далі слід проаналізувати динаміку і структуру витрат закладу і зробити висновки щодо їх динаміки і структури.

Проаналізувати динаміку отриманого фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування, зробити висновки щодо прибутковості (збитковості) роботи підприємства.

Таким чином, проведений згідно запропонованого підходу аналіз дозволить зробити висновки щодо тенденції розвитку закладу, надавши оцінку динаміки загального обсягу і зміни структури наданих послуг, визначити резерви збільшення обсягів реалізації послуг, сформулювати пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності закладу, запропонувати можливі заходи, спрямовані на збільшення обсягів реалізації послуг.

Запропонований методичний підхід до аналізу обсягів пропозиції і реалізації послуг туристських підприємств, готельних та санаторно-курортних (оздоровчих)закладів за рахунок проведення структурно-динамічного аналізу на базі даних статистичної звітності дає можливість системного проведення зазначеного тематичного аналізу діяльності підприємств сфери туризму і визначення перспективних напрямків активізації їх діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики.[Текст]- К.: Кондор, 2003. - 208 с. - Библиогр.: с.203. - 1000 экз. -ISBN 966-8251-03-2.

Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства.[Текст]- Х.:  ХДАМГ,  2002.  -  162  с.- Бібліогр.:  с.160.  -  500 экз. -

ISBN 966-696-011-1.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства.[Текст] - К.: Знання, 2005. - 662 с.- Бібліогр.: с.658. - 5000 экз. -ISBN 966-346-043-1.

Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы. [Текст]- М.: Финансы и статистика, 2002. - 128 с. - Библиогр.: с.122. -3000 экз. -ISBN 5-279-02143-1.

Андренко І.Б. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг готельного підприємства. - Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: збірник наукових праць ХДУХТ. Вип. 2. - Х.: ХДУХТ. - 2008. - С.255 -264.

Андренко І. Б. Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг туристського підприємства Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. Вып. 83 Серия: экономические науки.- К.: Техніка, 2008. С.359-368. - ISSN 0869 - 1231

Аналіз обсягу пропозиції і реалізації послуг санаторно-курортного (оздоровчого) закладу. Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. Вып. 85 Серия: экономические науки.- К.: Техніка, 2008. - С.422-428. - ISSN 0869 - 1231