1.7. Залізничний туризм як перспективний напрямок розвитку залізничного транспорту й туризму в Україні

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Познякова Оксана Вікторівна ст. викладач кафедри туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства

Курс України на реструктуризацію і реформування залізничної галузі відкриває нові сфери діяльності для залізничного транспорту, що виникають на межі двох різних галузей народного господарства. Одним з таких перспективних напрямків є діяльність залізниць з надання туристичних послуг, тобто залізничний туризм.

У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм»» (далі Закону України «Про туризм») [1, с.180] відсутнє поняття «залізничний туризм», тим більше, він чітко не виділений в окремий вид туризму. Так, у статті 4 цього Закону зазначено: «Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються або відвідуються, чи інших ознак існують такі види туризму: дитячий, мисливський, автомобільний, самодіяльний тощо»[1, ст.4]. Згідно класифікації видів туризму за ознакою «вид використовуваних транспортних засобів для перевезення туристів», наданої в роботах [2-4], залізничний туризм виділено в самостійний вид. Також як один з видів транспортного туризму розглядається залізничний туризм і дається тлумачення цього терміну, а саме: «Специфічний вид діяльності, що потребує глибоких знань з питань організації, структури та управління залізничними перевезеннями в країні й за кордоном, знань правил бронювання проїзних квитків, оренди потягів під спеціальні перевезення та багато інших правил» [5, с.3]. Але, на нашу думку, таке визначення залізничного туризму є неповним, бо розкриває тільки особливості

залізничних пасажирських перевезень, і не висвітлює туристських аспектів такої діяльності.

Тлумачення поняття «туризм» дано в статті 1 Закону України «Про туризм», де зазначено: «Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання з оздоровчою, пізнавальною, професійно - діловою чи іншою метою без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування» [1]. У методиці розрахунку обсягів туристичної діяльності [6] дається більш повне його визначення: «Туризм - діяльність осіб, які здійснюють поїздки і перебувають у місцях, що знаходяться за межами їх звичайного середовища на термін від 24 годин до одного року, з будь-якою метою, але без здійснення діяльності, що оплачується з джерел, які знаходяться у місці відвідування».

Наведені тлумачення туризму розкривають це поняття з точки зору споживача - туриста, відвідувача, мандрівника. У свою чергу, слово «залізничний» означає «такий, що використовує засоби залізничного транспорту (користується його послугами)». Отже можна вважати, що «залізничний туризм» (з точки зору споживача) - це діяльність осіб, які здійснюють поїздки і перебувають у місцях, що знаходяться за межами їх звичайного середовища на термін від 24 годин до одного року, з будь-якою метою, але без виконання діяльності, що оплачується з джерел, які знаходяться у місці відвідування, і для свого переміщення користуються послугами залізничного транспорту.

Залізничні перевезення туристів в Україні сьогодні здійснює транспортне

державне підприємство - Укрзалізниця за індивідуальними або груповими

квитками. Така практика взаємовигідного поєднання різних сфер діяльності

(туристської і транспортної) є, без сумніву, доцільною, бо в сучасних умовах

зі збільшенням попиту на послуги туріндустрії дещо зростають і обсяги

перевезень пасажирів залізничним транспортом. Але для залізниці така

діяльність є звичайною, тобто скористатись послугою залізничного

пасажирського перевезення може будь - який пасажир, в тому числі турист.

Таким чином, для туриста туристична подорож, забезпечена залізничним

перевезенням, може вважатися залізничним туризмом, а залізниця, яка надає

такому туристу послугу залізничного пасажирського перевезення, виконує

операційну діяльність.

Але в розвинених країнах залізничний туризм вже давно сягнув за межі

перевезень туристів залізничним транспортом в пасажирському рухомому

складі, в якому виконуються залізничні перевезення інших категорій

пасажирів. За кордоном він існує вже більше ста років і являє собою

самостійний вид підприємницької діяльності, що має свої особливості.

Згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного

регулювання та споживчої політики, підприємницька діяльність - це

«самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик господарська

діяльність, здійснювана суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою

досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку» [7].

Відомо, що будь-яка підприємницька діяльність регулюється низкою

нормативних актів, які стосуються різних сфер господарювання суб'єкта

такої діяльності. У свою чергу, залізничний туризм як об'єкт

підприємницької діяльності, підпадає під дію багатьох нормативних актів,

що, по-перше, регулюють діяльність суб' єктів на туристському ринку, який

нині є конкурентним, та по-друге, регулюють їх діяльність в сфері

пасажирських залізничних перевезень, які на сьогодні є потенційно

конкурентними, але управління такими перевезеннями, експлуатація і ремонт

рухомого пасажирського складу, а також обслуговування пасажирів

протягом їх переміщення засобами залізничного транспорту є діяльністю

відповідних структурних підрозділів державного підприємства Укрзалізниця.

Враховуючи відсутність у сфері залізничного транспорту незалежних

суб' єктів господарювання на цей час інших компаній - операторів

пасажирських залізничних перевезень або компаній - власників рухомого

пасажирського залізничного складу, діяльність Укрзалізниці в сфері

пасажирських залізничних перевезень можна вважати монопольною. Отже в

ринкових умовах сьогодення України залізничний туризм є сферою

діяльності, яка розвивається на перехресті двох ринків - монопольного й конкурентного, що потребує врахування багатьох факторів та узгодження низки питань.

Згідно з Законом України «Про туризм» туристична діяльність - це «діяльність з надання різноманітних туристських послуг відповідно до вимог законодавства України» [1], а суб' єктом туристичної діяльності є «підприємство, установа, організація, незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг» [4, с.166]. У сфері туризму суб' єктами підприємницької діяльності можуть бути туроператори, які поставляють туристичний продукт від власного імені, мають ліцензію на туроператорську діяльність і для яких цей вид діяльності є виключним, та турагенти, які виконують посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг та мають ліцензію на турагентську діяльність [6, с.8]. Отже, згідно Закону України «Про туризм» створенням турпродукту займається туроператор, для якого така діяльність є «виключною» [1, ст. 1]. Тому залізниця на сьогодні, де-юре, як суб'єкт господарської діяльності, не може отримати ліцензію на право здійснювати туроператорську діяльність та створювати відповідні туристські продукти. Де-факто, вона може виступати інвестором туристського підприємства або ввести його до складу юридичних осіб - суб'єктів господарювання Укрзалізниці. Іншим шляхом створення турпродуктів є замовлення їх у будь-якого діючого туроператора.

Взагалі туристичний продукт - це «попередньо розроблений комплекс

туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що

реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу

якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні

послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)» [7]. Отже залізниця, що створює і представляє на ринок власний турпродукт, фактично може представляти не менш ніж дві туристичні послуги й пропонувати їх за визначеною ціною. Природно, що однією з таких послуг, які надаються туристам, буде послуга із залізничного перевезення. Іншими туристськими послугами, які можуть бути включені до складу турпродукту, можуть виступати одна або декілька характерних та /або супутніх турпослуг (розміщення, харчування, екскурсійні, дозвілля, побутові, тощо). Враховуючи, що тур - це «туристична подорож (поїздка) за певним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо)» [6], то залізничний тур може включати в себе майже весь комплекс туристських послуг. Отже можна прийняти, що залізничний тур -це турпродукт, до якого включено послуги з перевезення туристів засобами залізничного транспорту та будь-які інші характерні або супутні туристські послуги. Так, послуги розміщення, харчування, розважальні і, частково, екскурсійні можуть надаватись в залізничному рухомому складі -спеціалізованих пасажирських вагонах.

Здійснювати (реалізовувати) залізничний тур на сьогодні в Україні мають право залізниці як суб' єкти господарювання, що володіють відповідними засобами залізничного транспорту - залізничною інфраструктурою, пасажирським рухомим складом тощо, та в майбутньому - оператори пасажирських перевезень - компанії, які здійснюють перевезення пасажирів у власному пасажирському рухомому складі - пасажирських вагонах.

Послуги розміщення, що включаються до залізничного туру, залежать від

виду залізничного спеціалізованого потягу (туристський або екскурсійний).

У вагонах екскурсійного потягу (які також мають назву: потяги вихідного

дня, приміські туристські потяги) не передбачається надання послуг

розміщення з можливістю здійснення тривалого відпочинку, тому такі потяги

не мають спальних вагонів. Закордонний досвід функціонування залізничних тур потягів свідчить, що пасажирські залізничні вагони, включені до схеми такого потягу, обладнані місцями для сидіння, які можуть крутитись навколо своєї осі (Glaciwer Express - «Льодовитий експрес», Швейцарія), або ж такі спеціалізовані туристські потяги формуються тільки з вагонів - ресторанів (британський British Pullman). До екскурсійних потягів, які функціонують за кордоном, можна віднести «Пасхальний уікенд на Кривоклаті» (Чехія), Tequila Express (Мексика), Tour the Steam Locomotives Railroad (Індонезія) тощо.

Для надання послуг розміщення в туристському залізничному потязі, в якому турист слідує більше двох діб, в схему потягу включають спальні вагони. Інтер' єр та конструкції спальних вагонів певних туристських потягів - найрізноманітніші та залежать від континенту, де вони курсують, мети подорожи та назви такого поїзду. Купе в туристських потягах, як правило, одно і двах місцеві, обладнані гостьовою зоною. Туристський потяг Venice Simplon Orient Express має купе, що вдень являє собою гостьову кімнату з диваном, столиком та стільцями, а вночі перетворюється у спальну кімнату з 2-х спальним ліжком Але в деяких потягах існують вагони та купе, стилізовані під імператорський або ретро стиль (Venice Simplon Orient Express, Європа; Majestic imperator Train de Lux, Австрія), вагони, побудовані (відреставровані) спеціально для королівської сім'ї (Al Andalus Express, Іспанія), або президентські апартаменти. У таких вагонах - відповідний стильний інтер'єр, срібло, кришталь (Northern Belle, Англія), іноді вони являють собою номера готелів високої категорії (Express Canadian, Канада). В деяких потягах наявність в купе сейфа є обов'язковою вимогою [8].

У вагонах туристських потягів існують також купе, обладнані ванною

кімнатою (Rovos Rail, Африка) або душовою кабіною (Eastern & Oriental

Express, Японія). У складі туристських потягів Білорусі є вагон - душ. Іноді

до схеми туристських поїздів можуть додатково включати наступні вагони

(відповідно, надавати додаткові послуги): господарські (багажні) вагони,

службово - побутові вагони, де надаються медичні послуги, послуги

перукаря, фотопослуги; вагон - дизель - електростанція, що являє собою автономне джерело живлення електроенергією тощо.

Послуги харчування протягом залізничного туру також можуть надавати в спеціалізованому рухомому складі: вагонах - ресторанах, барах, кафе, кухнях тощо. В складі туристського потягу таких вагонів може бути декілька, що залежить від виду потягу й часу його курсування.

Отже, особливістю залізничного туризму є обов' язкове надання туристу транспортних послуг, а також послуг розміщення і харчування протягом залізничного туру в одному і тому ж рухомому складі -спеціалізованих пасажирських вагонах.

Розважальні послуги протягом залізничного туру надають в наступному спеціалізованому рухомому складі: piano - bar, вагон - бутік, вагон - клуб або вагон - трансформер (має сидячі місця, екран, відео - та аудіоапаратуру тощо), які включено до схеми туристських потягів Європи та Білорусі.

Додаткові послуги, що надаються в туристських поїздах -найрізноманітніші. У потязі Majestic imperator Train de Lux («Імператорський тур», Австрія) можливо проведення балів та банкетів, а також семінарів та конференцій. У потязі Express Canadian (Канада) за попередньою домовленістю з машиністом надаються послуги зупинки потягу в будь-якому місці маршруту.

Організація руху туристських потягів і вагонів за певним маршрутом слідування також може бути різною. Спеціалізовані вагони для переміщення туристів можна включати до складу існуючого пасажирського поїзду з наступним його відчепленням на пасажирських станціях і причепленням до іншого пасажирського потягу з метою забезпечення визначеного маршруту залізничного туру. Іншим напрямком здійснення такого туру є створення туристського потягу з окремою ниткою графіку.

Реалізацією залізничних турів можуть займатися сервісні центри при

залізничних вокзалах і будь - які існуючі на ринку туризму турагентства.

Закордонний досвід функціонування залізниць свідчить, що розвиток залізничного туризму, як правило, здійснюється в декількох напрямках: створення залізничних турів, їх здійснення (реалізація), забезпечення комплексу туристських послуг при реалізації такого туру. Отже можна прийняти, що залізничний туризм як об' єкт підприємницької діяльності являє собою діяльність юридичних осіб з надання комплексу туристських послуг - створення та здійснення (реалізації) турпродукту - залізничного туру, транспортні послуги засобами залізниці, послуги харчування, інформаційно - рекламні, екскурсійні, дозвілля тощо.

До особливостей залізничного туризму слід віднести:

незалежність здійснення залізничного туру від пори року, (тобто фактор сезонності відсутній);

надання комплексу характерних та супутніх послуг в одному засобі розміщення, що є можливим лише в морських круїзах. В залізничному туристському вагоні або потязі поєднуються послуги розміщення, перевезення, харчування, екскурсійні, інформаційно - рекламні, розважальні тощо;

неможливість зміни маршруту внаслідок особливостей здійснення перевезення залізничним транспортом.

Суб' єктами господарської діяльності, які можуть вважати себе такими, що виконують свою діяльність у сфері залізничного туризму, мають бути підприємства, які по-перше, організовують від власного імені та забезпечують створення залізничних турів, по - друге, їх реалізують, по -третє, надають комплекс послуг туристам при здійсненні залізничного туру. До них сьогодні можна віднести:

туроператорів, які можуть створювати й пропонувати на ринок від власного імені турпродукти, в тому числі і залізничні тури);

залізницю і в майбутньому - операторів пасажирських залізничних

перевезень і компанії - власники пасажирського рухомого складу, які мають

засоби для здійснення (реалізації) залізничного туру;

турагентства й структурні підрозділи залізниць України - сервісні центри при залізничних вокзалах, що можуть продавати залізничні тури;

структурні підрозділи Укрзалізниці, що експлуатують, проводять всі види технічного обслуговування та ремонту спеціалізованих вагонів туристського потягу (вагони - ресторани, кафе, бари, кухні, кіоски тощо; вагон - душ, piano - bar, вагон - бутік, вагон - клуб або вагон - трансформер, господарські (багажні) вагони, службово - побутові вагони, вагон - дизель -електростанція тощо);

-           підприємства, що надають турпослуги туристам в спеціалізованому рухомому складі туристського потягу (послуги харчування, послуги перукаря, медичні, побутові, продаж сувенірної продукції, дозвілля тощо;

Створення залізничних турів на території України є перспективним напрямком діяльності як залізничного транспорту, так і туристської індустрії. Розгалуженість мережі залізниць в Україні сприяє переміщенню туристів до певного туристського об'єкта - рекреаційної зони, а також об'єкта, що має художню, історичну, археологічну, архітектурну, промислову або сільськогосподарську та іншу цінність.

Україна має величезний туристський потенціал, який можна використовувати при створенні залізничних турів. Такі тури можуть здійснюватись у міжнародному сполученні (на визначеному континенті), внутрішньодержавному сполученні (країна або окремий її регіон), приміському сполученні (певна область).

Подальший розвиток залізничного туризму в Україні створить умови для

багатьох сфер діяльності. У галузі транспорту розвиток залізничного туризму

сприятиме вирішенню проблем використання малодіяльних ділянок на

залізниці й збитковості пасажирських залізничних перевезень, а також

забезпечить підвищення їх конкурентоспроможності. Для туристської галузі

залізничний туризм являє собою окремий сегмент конкурентного

туристського ринку, що в сучасних умовах надасть змогу багатьом суб' єктам

господарювання знайти свою нішу у сфері туризму.

ЛІТЕРАТУРА

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про туризм". N 1282-IV, 18.11.2003. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 13, ст.180

Гуляев В.Г. Туристские перевозки (документы, правила, формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998. - 368с.

Осипова О.Я. Транспортное обслуживание туристов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Ольга Яковлевна Осипова. - 2-е изд., доп. -М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 384с.

Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И.Кабушкина, Т.М.Серегеева и др.; под. общ. ред.. Н.И.Кабушкина и др. - Мн.: Новое знание, 2003. - 632с.

Ильина Е.Н. Организация железнодорожных путешествий. Учебно -методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2003. - 104с.

6. Роїна О.М. Туристична діяльність. Нормативна база. - К.:КНТ, 2005.

- 448с.

Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 59 та скасування нормативних документів. Наказ N 97 від 28.05.2004, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно -термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2004. - 288 с.

Фастовець О. О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: Навчальний посібник. - К.: Вид-во ФПУ, 2007 - 233с.