АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Писаревський І.М. - Туризм як національний пріоритет

Харків - ХНАМГ - 2010

УДК 338.48.329.733 ББК 75.81 Т 86

Туризм як національний пріоритет: Колективна монографія за редакцією І.М. Писаревського. - Х. ХНАМГ, 2010. - 284 c.

Затверджено Вченою Радою Харківської національної академії міського господарства (протокол № 4 від 25 грудня 2009 р.)

Рецензенти: Тищенко О.М. - д-р екон. наук, професор, Науково

дослідний центр індустріальних проблем розвитку (НАН України);

Соболев В.М. - д-р екон. наук, професор,
Харківський  національний університет

ім. В.Н. Каразіна.

Розглянуто проблеми становлення туристичної галузі України. Аналізуються міжнародні моделі й стратегії туристського бізнесу, а також досвід, який може прийняти Україна, проблеми забезпечення ефективного розвитку українського ринку туристських послуг в умовах глобальних трансформацій інституту туризму.

Для керівників і фахівців сфери управління туристичною сферою, викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів за напрямками „Економіка" і „Менеджмент".

!SBN 978-966-695-150-5

© Писаревський І.М. і колектив авторів, 2010

© Харків, ХНАМГ, 2010