АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 

Мальська М. П., Гамкало М. 3., Бордун О. Ю. - Туристичне країнознавство

2-ге Видання, стереотипне НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

УДК 379.85(075.8) ББК Ч518я73 М 21

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2340 від 24.122007)

Рецензенти:

Любіцева О. О. - доктор економічних наук, професор Київського наці­онального університету імені Тараса Шевченка;

Кравців В. С. - кандидат економічних наук (Інститут регіональних до­сліджень НАН України);

Кишакевич Б. Ю. - кандидат економічних наук, доцент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. М 21 Туристичне країнознавство. Європа.: Навч. посіб. - 2-ге вид., - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 224с.

isbn 978-966-364-834-7

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види ту­ризму, головні архітектурні і природні пам'ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти. Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».

УДК 379.85(075.8) ББК Ч518я73

ISBN 978-966-364-834-7

© Мальська М. П., Гамкало М. 3.,

Бордун О. Ю., 2010 © Центр учбової літератури, 2010