ПЕРЕДМОВА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 

Якісні зміни у міжнародному економічному розвитку суспіль­ства в напрямі постіндустріального ринку зумовили бурхливий розвиток туристичної індустрії. Міжнародний туризм і подорожі поступово стають однією з найпотужніших світових індустрій. За даними Світової ради з туризму та подорожей внесок цієї галузі у світовий ВВП, світові інвестиції, податкові надходження стано­вить близько 11 %, туристична індустрія забезпечує зайнятість понад 11 % працездатного населення.

Низка трагічних подій, які вплинули на світову туристичну індустрію (терористичні акти, природні катастрофи, не змогли зупинити розвиток міжнародного туризму, що почався у 2004 р. та впевнено продовжився у 2005 р. У 2005 р. кількість прибулих міжнародних туристів збільшилася на 5,5 % і досягла 808 міль­йонів, тоді як десять років тому ця цифра становила 592 млн осіб. Проблеми, що виникали, позначалися на місцевому рівні в коро­ткостроковій перспективі, однак вони не вчинили істотного впливу на світові та регіональні туристичні потоки. Згідно зі ста­тистичними даними СОТ за 2005 р. темпи зростання міжнарод­них туристичних потоків виявились майже на 1,5 % вище довго­строкового прогнозу середньорічних темпів зростання в 4,1 %.

Слід зазначити нерівномірність розвитку міжнародного тури­зму в різних регіонах світу, а також його достатньо диференційо­вану прибутковість, що доводять дані ВТО. Половина всіх при­булих туристів припадає на Європу — 400 млн осіб, зокрема Францію, Італію, Іспанію, Велику Британію. Європейський ринок туристичних послуг є демократичним, доступним для людей із середнім рівнем доходів, ціни на послуги в готелях, харчування в ресторанах приблизно однакові.

Збільшення кількості туристів у 2005 р. досягло рекордної цифри наближеної до 19 мільйонів. Найбільше зростання про­стежувалося в Північній Європі (+7 %), де лідирувала Велика Британія (+10 % із січня по листопад). Міжнародні туристичні

потоки в Південну і Середземноморську Європу збільшилися на 6 %. Кращі показники в цьому субрегіоні в Туреччини (+20 %), де кількість туристів збільшилася на 3,4 млн і перевищила 20-мільйонну позначку. Високі результати мали Іспанія (+6 %), Хо­рватія (+7 % із січня по листопад), Ізраїль (+27 % із січня по жов­тень), а також Сербія і Чорногорія (+26 % із січня по жовтень). Результати Західної, а також Центральної і Східної Європи ста­новили, відповідно +3 і +4 %. У Центральній і Східній Європі лі­пші показники в країн Балтії: Латвія (+20 %), Литва (+15 % із сі­чня по вересень) і Естонія (+7 % із січня по листопад).

Виїзний турпотік України у 2005 р. збільшився внаслідок ор­ганізованого туризму, порівняно з 2004 роком на 6 %, або на 1,0 млн осіб та становив 16,5 млн осіб. Найбільшу частку в структурі виїзного туризму мають країни СНД (51 %) і ЄС (44 %). Голо­вними країнами виїзного туризму є Росія — близько 6 млн осіб (36 %), Польща — 4,4 млн осіб (26 %), Угорщина — 2,0 млн осіб (12 %).

На 2006 р. зберігаються три основні чинники, які можуть вплинути на обсяги туристичних потоків. По-перше, швидше за все, тероризм як і раніше буде головною загрозою, проте досвід доводить, що останнім часом наслідки терактів мають обмежені та короткострокові властивості. По-друге, зростання цін на енер­гоносії, інфляція і процентні ставки можуть у кінцевому підсумку позначитися на розвитку світової економіки. Дотепер вплив цих чинників був обмеженим, оскільки зростання цін було наслідком могутнього економічного розвитку, що супроводжувався збіль­шеним попитом на енергоресурси. Якщо ситуація не зміниться, економічний розвиток країн Азії може виявитися під сумнівом, що позначиться на індустрії туризму. По-третє, серйозну загрозу для туристичного сектора може становити подальше поширення пташиного грипу. Пташиний грип зафіксовано у світі вже кілька років, однак дотепер він поширювався головно на птахів, про­стежувалися також окремі випадки захворювання людей, що міс­тилися в безпосередньому контакті з хворими тваринами. Вна­слідок цього передача вірусу від людини до людини не зафіксована і важко сказати, чи відбудеться взагалі подібна мута­ція, а якщо відбудеться, то де і коли.

Збільшення обсягів туристичних потоків, зокрема в Європі, зумовлює зростання практичної ролі та значення туристичного країнознавства. Навчальний посібник є першим у серії «Туристи­чне країнознавство», яка започаткована кафедрою туризму Львівського національного університету імені Івана Франка.