АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства

Чередниченко О. М. - Конспект лекцій з курсу основи психології та педагогіки

(для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.070101- „ Транспортні технології (за видами транспорту) "; 6.030601 - „Менеджмент "; 6.050701 - „Електротехніка та електротехнології ")

Харків - ХНАМГ - 2012

Чередниченко О. М. Конспект лекцій з курсу основи психології та педагогіки (для студентів 1-4 курсів денної форми навчання напрямів підготовки 6.070101- „Транспортні технології (за видами транспорту)"; 6.030601 -„Менеджмент "; 6.050701 - „Електротехніка та електротехнології ") / О. М. Чередниченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 28с.

Автор: О. М. Чередниченко

Рецензент: доц., к. педагог. н., О. О. Жигло

Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол № 6 від 20.12. 2010 р.