ОСОБИСТІСТЬ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Поняття індивіда та особистості.

Особистість та індивідуальність.

Особистість та соціальна група.

Фактори, що впливають на розвиток особистості.

Поняття індивіда та особистості принципово різні. Поняття „індивід " фіксує факт належності людини до роду людей в цілому: індивідом є і немовля, і літня людина, і талановитий вчений, і психічно неповноцінна людина. Дане поняття відтворює лише родову належність. У ході життя, спілкування та діяльності людина набуває особливої якості, що носить назву „особистість ". Поняття „індивід " та „особистість " єдині, але не тотожні.

Особистість кожної людини відзначається належними лише їй психологічними рисами, що і становлять індивідуальність.

Індивідуальність - це сполучення психологічних особливостей, своєрідних ознак людини, що становлять її своєрідність, її відмінність від інших людей. Індивідуальність виявляється у рисах темпераменту, характеру, у наявності або відсутності здібностей. Поняття „індивідуальність " та „особистість " також єдині, але не тотожні. Структура особистості ширше структури індивідуальності, вона містить у собі також аналіз відповідних форм поведінки людини, в яких представлено риси індивідуальності.

Особистістю людина стає в процесі життєдіяльності під впливом діяльності та спілкування, навчання та виховання.

Однакові соціальні впливи на різних людей вливають неоднаково. Цей факт зумовлений тим, що зовнішні впливи переломлюються крізь внутрішні спадково-біологічні та соціально-обумовлені якості особистості, які сформувались завдяки попереднім впливам. Бути особистістю означає: вміти робити вибір, вміти оцінювати наслідки прийнятого рішення та вміти нести за нього відповідальність, вміти керувати власною поведінкою, мати активну життєву позицію, вміти постійно розвивати себе самого.

На формування і розвиток особистості впливають як внутрішні (біологічні), так і зовнішні (середовищі) фактори. До біологічних факторів відносять: антропологічні і морфологічні особливості, стать, тип нервової системи, вроджені психічні і фізичні вади. Зовнішні фактори розділяють на три рівні. Мікро-рівень: сім'я, дитячий садок, школа, референтна група. Мезо-рівень: засоби масової інформації; культура, релігія, політика регіону. Макро-рівень: глобальні політичні, економічні, воєнні дії та природні катаклізми.

Вивченням індивідуальних рис людини як частини її особистості займається окремий розділ психології, що носить назву диференціальна. У даному розділі вивчаються такі індивідуально-психологічні особливості, як темперамент, характер, здібності. Особистість можна вивчати також шляхом аналізу її соціальної функції, ролі у тій або іншій групі людей. Даний аспект пов' язаний із розділом соціальної психології. Поняття особистості складне та багатопланове. Знайомство з ним передбачає розкриття змісту таких розділів загальної психології, як диференціальна та соціальна.