АНОТАЦІЯ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Золотарьова І. М. - Конспект лекцій з дисципліни «психологія»

(для студентів 3-4 курсів денної форми

навчання напрямів підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»; 6.060101 «Будівництво»;

6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)

ХАРКІВ ХНАМГ 2011

Золотарьова, І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напрямів підготовки: 6.050702 «Електромеханіка»; 6.060101 «Будівництво»; 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») [Текст] / І.М.Золотарьова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 28 с.

Головна мета видання - надати практичну допомогу студентам при вивченні курсу психології, систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, отриманий на лекціях.

Рецензент: канд. пед. наук, доцент Жигло О.О.

Рекомендовано кафедрою мовної підготовки, психології та педагогіки, протокол №1 від 31 серпня 2011 року

© І. М. Золотарьова, ХНАМГ, 2011.