ПАМ’ЯТКА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 

Вісник Львівського університету Серія юридична виходить два рази на рік.

Редколегія приймає статті на розгляд до 1 лютого та 1 червня поточного року.

Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше, відредаговані статті з

теоретичних і прикладних проблем правознавства, які відповідають сучасному рівню розвитку

юридичної науки і мають наукову та практичну цінність.

Підготовка автором статті до публікації передбачає дотримання наступних правил:

● Приймаються статті українською мовою, надруковані на одному боці стандартного аркуша

формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 14 pt, через 1,5

інтервалу. Текст статті подається у двох примірниках. До статті додаються:

а) дві рецензії;

б) виписка з протоколу засідання кафедри або іншого навчального чи наукового підрозділу

про рекомендацію статті до друку;

в) дискета 3,5" з позначкою назви файлу із текстом статті у відповідності до вимог. На дискеті

повинен міститися лише один файл – файл статті. Файли слід називати за прізвищем автора

латинськими літерами.

● Загальні вимоги до статті:

а) формат файлу у якому знаходиться текст статті має бути сумісним із Word 2000;

Word XP; Rich Text Format (.RTF);

б) набір повинен бути здійснений за правилами комп’ютерного набору;

в) обсяг статті не повинен становити менш як 8 сторінок;

г) використовується прийнята для юридичних видань та законодавства система скорочень;

д) автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість

викладених фактів, відповідність цитат, географічних, історичних назв та власних імен.

● Вимоги щодо оформлення статті:

1. Назва статті. Назва статті розміщується посередині. В кінці крапка не ставиться.

2. Автор. Після назви статті повинні міститись перша літера імені автора далі крапка потім

пробіл і прізвище. В кінці крапка не ставиться.

3. Назва установи та адреса установи де працює автор (для пошукувачів основне місце

роботи) а також якщо є – електронна пошта автора.

Якщо є два автори, то після першого прізвища ставимо одну зірочку " * ", після другого

прізвища ставимо дві зірочки " ** ". Відповідно перед назвою першої установи ставимо одну

зірочку " * ", перед назвою другої установи ставимо дві зірочки " ** ".

4. Текст резюме українською мовою (3-4 речення).

5. Ключові слова українською мовою.

6. Текст статті. Далі йде основний текст статті.

6.1. Посилання у тексті. Посилання повинні бути поміщені у квадратні дужки. У дужках

вказується номер посилання, який у свою чергу повинен співпадати з номером посилання що

знаходиться в кінці тексту, далі ставиться кома і пробіл та вказується номер сторінки (номери

сторінок). При повторному посиланні на одне й теж джерело номер вказується такий як і в

першому посиланні з відповідною вказівкою сторінки.

7. Посилання після тексту. Після основного тексту містяться посилання. Посилання повинні

розміщуватися по мірі посилання на них.

8. Назва статті англійською мовою.

9. Автор статті англійською мовою.

10. Назва та адреса установи англійською мовою.

11. Текст резюме англійською мовою (3-4 речення).

12. Ключові слова англійською мовою.

13. Стаття надійшла до редколегії дата.

14. Прийнята до друку дата.

Статті оформлені з порушенням перелічених правил

редакція не розглядає і повертає авторам.

Збірник наукових праць

ВІСНИК

ЛЬВІВСЬКОГО

УНІВЕРСИТЕТУ

Серія юридична

Випуск 46

Видається з 1961 р.

Підп. до друку 04.07.2008. Формат 70х100/16. Папір друк. Друк на різогр.

Умовн. друк. арк. 19,9. Обл.-вид. арк. 20,3. Тираж 150 прим. Зам. № 27.

Малий видавничий центр юридичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.____