ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦІОНУВАННЯМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

У сфері місцевого самоврядування таку контрольну діяльність здійснюють

місцеві державні адміністрації щодо виконавчих органів місцевого самоврядування,

та лише в межах реалізації цими срганами делегованих повноважень державної

виконавчої влади. Способами здійснення контролю за реалізацією органами

місцевого самоврядування делегованих повноважень є: аналіз актів органів місцевого

самоврядування; надання органами місцевого самоврядування інформації про

виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади; проведення перевірок

діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад [2, п. 2].

Зокрема, копії актів органів місцевого самоврядування, які приймаються з питань

делегованих повноважень виконавчої влади, надсилають до органу, що здійснює

контроль, протягом 10 днів від дня їх прийняття. У разі виявлення невідповідності

такого акту до законодавства, контролюючий орган протягом трьох місяців надсилає

органу місцевого самоврядування повідомлення про його невідповідність. Виконавчі

органи місцевих рад один раз у півріччя надсилають інформацію про виконання

делегованих повноважень органам, що здійснюють контролюють за їхню реалізацію.

Окрім цього, контролюючі органи проводять планові, позапланові та комплексні

перевірки діяльності виконавчих органів місцевих рад щодо реалізації делегованих

повноважень виконавчої влади, за результатами яких оформляють відповідні акти.

Результати перевірок розглядають виконавчі органи рад або ж виносять на розгляд

сесії відповідної ради та доводять до відома населення. Про вжиті за результатами

перевірки заходи сільський (селищний, міський) голова зобов’язаний у тижневий

термін повідомити контролюючий орган [2, п. 6, 12, 13.].

Органами, що здійснюють контроль за реалізацією делегованих повноважень

органами місцевого самоврядування є: районні державні адміністрації – щодо

діяльності виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (міст районного

значення), розміщених на території району; обласні державні адміністрації та Рада

міністрів Автономної Республіки Крим – щодо діяльності виконавчих органів

міських (міст обласного значення, міст республіканського значення АРК) рад, а

також виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (міст районного

значення), розташованих на території області (АРК).

Окремою формою контролю, на погляд проф. В.Б. Авер’янова, є нагляд. Його

особливості полягають в організаційній непідпорядкованості піднаглядних суб’єктів

органам, що його здійснюють [5, с. 12.]. Така форма контролю у сфері місцевого

самоврядування може здійснюватися за виконанням органами місцевого

самоврядування власних (самоврядних) повноважень.

Ст. 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” передбачено право

адміністрацій перевіряти стан дотримання Конституції та законів України, інших

актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами з

питань, віднесених до відання місцевих державних адміністрацій. Проте ні

зазначений Закон, ні чинне українське законодавство загалом не передбачає

механізму адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого

самоврядування в межах реалізації ними власних повноважень.

Згідно з Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в

Україні” законність актів органів місцевого самоврядування у межах виконання

самоврядних повноважень виконується лише у формі судового контролю. Зокрема,

відповідно до ч. 2 ст. 144 Конституції України та ч. 10 ст. 59 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні” акти органів та посадових осіб місцевого

самоврядування визнають незаконними та скасовують у судовому порядку.

Отже, державний _____контроль за функціонуванням місцевого самоврядування в

Україні (у його широкому розумінні) в структурно-організаційному плані має з такі

складові: 1) адміністративний нагляд за законністю діяльності органів місцевого

самоврядування в межах реалізації власних повноважень; 2) адміністративний

контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих

повноважень органів виконавчої влади; 3) судовий контроль.

Як видається, державний контроль за функціонуванням місцевого

самоврядування – це, що ґрунтується на законі цілеспрямована діяльність

уповноважених органів державної влади та їх посадових осіб має на меті забезпечити

законність діяльності суб’єктів місцевого самоврядування та дотримання згідно із

законом прийнятих ними актів.

Важливо зазначити, що державний контроль за функціонуванням місцевого

самоврядування є лише одним із елементів системи контролю за діяльністю суб’єктів

місцевого самоврядування. За змістом це зовнішній контроль, оскільки здійснюється

суб’єктами, що перебувають поза муніципальною системою. Загалом система

контролю за функціонуванням суб’єктів місцевого самоврядування це зовнішній і

внутрішній контроль. Зміст внутрішнього контролю полягає у діяльності

уповноважених суб’єктів місцевого самоврядування, спрямованої на забезпечення

правомірності діяльності щодо реалізації самоврядних повноважень іншими

суб’єктами місцевого самоврядування. Суб’єктами такої контрольної діяльності є

суб’єкти місцевого самоврядування: територіальна громада, місцеві ради, виконавчі

органи місцевого самоврядування, наприклад, сільський (селищний, міський) голова

– щодо діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальна

громада – щодо діяльності сільського (селищного, міського) голови і т.д.

1. Закон України “Про ратифікацію Європейської Хартії про місцеве самоврядування” //

Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – ст. 249.

2. Постанова Кабінету міністрів України № 339 від 9 березня 1999 р. “Про затвердження

Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих

повноважень органів виконавчої влади (із змінами внесеними Постановою КМ № 835

від 05.07.2004 р.) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 10. – С. 28.

3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”// Відомості Верховної Ради

України. – 1997. – № 1–2. – ст. 95.

4. Європейська Хартія місцевого самоврядування. Офіційний переклад // Бюллетень

законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10. – Місцеве

самоврядування в Україні. – с. 10–17.

5. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Наукова доповідь // За заг. ред.

В.Б. Авер’янова. – К., 2000.