2. Планування - центральна функція управління підприємством

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сутність поняття планування

Економічні реформи, які проходять в Україні, передбачають перехід від адміністративно-командного управління економікою до принципів самостійності та самоуправління підприємств, які основані на формуванні нових економічних відносин та розвитку ринку.

Основними економічними перетвореннями є реалізація на практиці принципів самопланування, самозабезпечення, самоуправління. При цьому, принципи самофінансування та матеріальної відповідальності за кінцеві результати господарської діяльності підприємств можуть бути в певній мірі реалізовані при умові надання трудовим колективам широкої самостійності.

Виконання даної умови можна досягнути за рахунок гармонійного об'єднання всіх напрямків діяльності підприємства в єдиний збалансований механізм. Створити такий механізм можна на основі центральної функції управління - планування, тому що планування є важливою частиною комерційної, економічної та соціальної діяльності. За допомогою планування керівники підприємств встановлюють напрямки діяльності, виконання яких забезпечує єдність мети і завдань для всіх його виробничих підрозділів та працівників. Підприємство, яке не вміє і не вважає за потрібне планувати свою діяльність, саме стає об'єктом планування, засобом для досягнення кращих результатів іншими підприємствами та іншими учасниками ринкових відносин. Тому управління підприємством є процесом планування, організації, мотивації та контролю, необхідних для того, щоб сформулювати мету діяльності підприємства та шляхи її досягнення.

Таким чином, в управлінні господарською діяльністю підприємства планування займає основне місце, вбираючи в себе організаційний початок всього процесу реалізації обґрунтованих напрямів подальшого розвитку підприємства.

Планування - це процес формування мети діяльності підприємства, визначення пріоритетів, засобів і методів її досягнення, на основі виявлення комплексу завдань і робіт, а також впровадження ефективних методів, способів, ресурсів, необхідних для виконання конкретних завдань у встановлені терміни.

Планування діяльності підприємства зводиться до розробки плану.

План - це конкретне завдання з визначеними вихідними даними, очікуваними результатами (метою), обумовленим способом його розв'язання.

В плані відображають комплекс завдань, робіт, методів, способів їх виконання, необхідні фінансові, матеріальні, трудові, інші ресурси, строки поставок сировини, матеріалів, обладнання, розміри і напрями використання інвестицій, а також управлінські рішення і заходи для їх реалізації. Діяльність щодо розробки планів охоплює всі сторони життя, всі етапи діяльності підприємства.

Прийняті в плані рішення повинні забезпечити досягнення мети підприємства в заплановані терміни з мінімальними затратами, необхідної якості. Тому, основною метою планування є інтеграція зусиль всіх працюючих на підприємстві для вирішення комплексу завдань і виконання робіт, забезпечення досягнення ефективних кінцевих результатів.

План діяльності підприємства дозволяє:

•       оцінити практичні можливості для досягнення мети;

•       забезпечити пошук кращих і більш ефективних шляхів досягнення мети;

•       виявити зони впливу на виробництво потенційних негативних факторів та непередбачуваних наслідків;

•       створити основу для визначення обсягів необхідних матеріально-технічних, паливно-енергетичних, сировинних та фінансових ресурсів;

•       знизити  ризик  в   прийнятті  необгрунтованих  управлінських рішень;

•       здійснити об'єктивний контроль за результатами господарської діяльності підприємства.

Сутність, характер об'єктів планування на підприємстві

Згідно з Законом «Про підприємства в Україні» об'єктом планування на підприємстві є:

1.      Виробнича діяльність.

2.      Соціальна діяльність.

3.      Екологічна діяльність.

В свою чергу, виробнича діяльність включає виробничий і управлінський процеси, пов'язані з:

•       дослідженнями і розробками;

•       виробництвом;

•       маркетингом;

•       формуванням і розподілом ресурсів;

•       товарорухом (збутом);

•       рекламою.

1. Виробнича діяльність.

Головним завданням підприємства є господарська діяльність, направлена на отримання прибутку та задоволення потреб, соціальних, економічних інтересів окремого споживача й суспільства в цілому. Досягнення цієї мети підприємством можливе тільки на основі виробництва та реалізації необхідної суспільству продукції і надання послуг. Підприємство може проводити всі види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законом і передбачені статутом підприємства. Однак, основним видом виробничої діяльності є виробництво, під час якого ресурси перетворюються у продукцію. Виробнича діяльність включає наступні стадії.

Щоб процес виробництва і реалізації продукції відбувався безперервно, необхідно скоординувати всі стадії виробництва в часі та просторі, що може бути зроблено на основі єдиного плану. Тому планування на підприємстві охоплює розробку системи показників, які характеризують взаємозв'язок процесів виробництва і реалізації продукції у визначений термін як в цілому по підприємству, так і по його структурних підрозділах.

2. Соціальна діяльність.

Ця діяльність забезпечує умови для відтворення сил виробника і реалізації його потреб. Сюди входить забезпечення підприємством політики оплати праці, забезпечення безпечних умов праці на підприємстві, створення умов для відтворення культурних, побутових, сімейних потреб працівників. Для окремих працівників (категорій) підприємства встановлюють різні пільги.

3. Екологічна діяльність.

В процесі виробництва підприємства наносять певну екологічну шкоду навколишньому середовищу. Екологічна діяльність підприємства направлена на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. Підприємства також несуть відповідальність за недотримання норм щодо раціонального використання водних, земельних ресурсів, надр, лісів, а також зобов'язані відшкодувати збитки, завдані в результаті його діяльності. Фінансування таких заходів проводиться за рахунок власних коштів або з інших коштів і повинно бути чітко пов'язане з основною діяльністю.

Планування на підприємстві охоплює всі види діяльності підприємства. З організаційної точки зору кожний вид діяльності поділяють на планові функціональні процеси. Наприклад, виробнича діяльність включає виробничі та управлінські процеси.

Виробничий процес - це процес функціонування складної системи «людина-машина». В процесі виробництва виникає широкий спектр різних відношень: економічних, політичних, соціальних, організаційних, управлінських тощо. Відношення ускладнюються тим, що вони виникають між учасниками виробничого процесу, різними за освітою, віком, характером, інтелектом, традиціями.

Виробничий процес поділяють на два види:

•      технологічний; .   

·      управлінський.

В технологічних процесах предметом і продуктом праці є матеріально-речові елементи: матеріали, заготовки, деталі, готові вироби тощо. Такі технологічні процеси називають матеріальними.

По відношенню до результатів всі матеріальні процеси поділяють на дві групи: перша група процесів створює готову продукцію, їх називають основними виробничими процесами, а друга група створює умови для роботи першої, її називають допоміжним і обслуговуючим виробничим процесом.

До основних процесів відносять процеси, пов'язані з виготовленням готової продукції, яка складає виробничу програму підприємства. Сукупність основних виробничих процесів складає основне виробництво, яке являє собою важливий об'єкт планування.

До допоміжних виробничих відносять процеси, які пов'язані з виготовленням продукції, що використовується в основному виробництві на підприємстві. До нього відносять виготовлення технологічної оснастки, штампів, інструменту тощо. Сукупність допоміжних процесів утворює допоміжне виробництво, в склад якого входять інструментальний, ремонтний, енергетичний підрозділи.

Планування їх роботи проводять у відповідності до планів основного виробництва.

В управлінських процесах предметом і продуктом праці є інформація: плани, звіти, нормативи, регламенти тощо. Ці процеси називають інформаційними. Управлінські процеси по призначенню обслуговують матеріальні процеси, створюючи для них інформаційні моделі, які задають параметри як виробництва, так і кінцевих його результатів.

В практиці внутрішньовиробничого фірмового планування основні і допоміжні процеси можуть бути поділені на прості і складні.

Простими називають процеси виготовлення нескладних предметів праці, а також окремих деталей складного в технологічному розумінні вузла агрегату. Простий процес - це ряд послідовних операцій виготовлення деталей.

Складний процес - це сукупність скоординованих в часі та за місцем виконання простих операцій.

Основним елементом при плануванні простого процесу є технологічна операція. Операції можуть виконуватись за участю працівника або без нього.

Обслуговуючі процеси включають виробничі послуги основному виробництву. Сюди входять транспортні послуги, складування, зберігання матеріалів, інструментів, які використовуються в основному і допоміжному виробництві. Сукупність обслуговуючих процесів складає обслуговуюче виробництво, в складі якого транспортне, складське, контрольно-вимірювальне господарство.

Основні, допоміжні, обслуговуючі процеси формують структуру виробничого процесу на підприємстві. Поряд з виробничими процесами важливим об'єктом планування на підприємств є дослідне виробництво. Дослідне виробництво проводить лабораторні дослідження зразків продукції, виготовляє конструкції машин та обладнання, доводить зразки продукції до вимог стандартів та технічних умов.

Важливим об'єктом планування на підприємстві є складова частина виробничого процесу - процес управління.

Управлінські процеси забезпечують взаємодію між технічними процесами, ця взаємодія може бути технологічною і організаційною.

В технології виробництва ув'язують моделі і конструкції виробів, матеріали, режими роботи працівників та обладнання, а в організації виробництва - діяльність всіх виробничих підрозділів підприємства. В простому вигляді процес управління являє собою діяльність керівника в колективі, а по мірі зростання масштабів виробництва ця діяльність значно ускладнюється.

Технологічно планування процесу управління базується на розподілі праці між працівниками апарату управління і може бути:

•       функціональним (по функціях управління);

•       професійним (по спеціальностях в кожній функції);

•       кваліфікаційним (по складності робіт);

•       технологічним (по видах виконуваних робіт).

Таким чином, об'єктом планування на підприємстві є всі функціональні процеси, включаючи процес і розвиток виробництва та вдосконалення управління.

Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства